การเข้าถึงรายการของ Custom LIstView

สร้างตามนี้ก่อน การใช้ ViewHolder ร่วมกับ Custom ListView แล้วแก้ไข 4 ไฟล์นี้

ViewHolder.java

CustomAdapter.java

CustomItem.java

MainActivity.java