เขียนสคริปส่ง e-mail ด้วย PHP

form_sendmail.html

[code lang=”html”]
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<form action="sendmail.php" method="post">
<p>ทดสอบการส่ง e-mail</p>
<table width="400" border="0">
<tr>
<td>To:</td>
<td><input name="MailTo" type="text" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Subject:</td>
<td><input name="MailSubject" type="text" /></td>
</tr>
<tr>
<td> Message:</td>
<td><textarea name="MailMessage" ></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>From:</td>
<td><input name="MailFrom" type="text" /></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type="submit" name="submit" value="Submit" /></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
[/code]

sendmail.php

[code lang=”php”]
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<p><a href="form_sendmail.html">form_sendmail</a></p>
<?php
$MailTo = $_POST[‘MailTo’] ;
$MailFrom = $_POST[‘MailFrom’] ;
$MailSubject = $_POST[‘MailSubject’] ;
$MailMessage = $_POST[‘MailMessage’] ;

$Headers = "MIME-Version: 1.0\r\n" ;
$Headers .= "Content-type: text/html; charset=UTF-8\r\n" ;
$Headers .= "From: ".$MailFrom." <".$MailFrom.">\r\n" ;
$Headers .= "Reply-to: ".$MailFrom." <".$MailFrom.">\r\n" ;
$Headers .= "X-Priority: 3\r\n" ;
$Headers .= "X-Mailer: PHP mailer\r\n" ;

if(mail($MailTo, $MailSubject , $MailMessage, $Headers, $MailFrom))
{
echo "ส่ง e-mail เรียบร้อย" ; //ส่งเรียบร้อย
}else{
echo "ไม่สามารถส่ง e-mail ได้" ; //ไม่สามารถส่งเมล์ได้
}

?>
</body>
</html>
[/code]

ที่มา: thaicreate.com