การใช้ไลบรารี SwipeMenuListView

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

ViewHolder.java

CustomAdapter.java

CustomItem.java

layout/item_layout.xml

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้