การสร้าง RecyclerView แบบ Multiple Layout

values/strings.xml

values/colors.xml

drawable/bottom_item_state.xml

drawable/normal_item_state.xml

drawable/one_item_state.xml

drawable/top_item_state.xml

layout/child_layout.xml

layout/section_layout.xml

ChildHolder.java

ChildItem.java

CustomAdapter.java

SectionHolder.java

SectionItem.java

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้