การสร้างภาพ Drawable กับ RecyclerView

build.gradle (Module: app)

layout/custom_layout.xml

content_main.xml

MyViewHolder.java

CustomAdapter.java

CustomItem.java

MainActivity.java