การใช้ CardView กับ RecyclerView

build.gradle (Module: app)

layout/custom_layout.xml

content_main.xml

menu/popup.xml

CustomAdapter.java

CustomHolder.java

CustomItem.java

MainActivity.java

รูปที่ใช้