การเข้าถึงรายการใน RecyclerView

build.gradle (Module: app)

layout/custom_layout.xml

layout/dialog_layout.xml

content_main.xml

ConfirmDialog.java

CustomAdapter.java

CustomItem.java

InputDialog.java

CustomHolder.java

MainActivity.java

รูปที่ใช้