การกำหนดตำแหน่งแสดง Toast

activity_main.xml

MainActivity.java

บรรทัดที่ 22 : setGravity() ให้แสดง Toast ที่ตำแหน่งบน ซ้าย