การทำ Drag & Drop กับ RecyclerView

3 ภาพนี้ใช้ LinearLayoutManager ลบรายการได้ด้วยการเลื่อนซ้าย-ขวา , ย้ายรายการได้ด้วยการเลื่อนขึ้น-ลง

2 ภาพนี้ใช้ GridLayoutManager ย้ายรายการได้ แต่ลบรายการไม่ได้

build.gradle (Module: app)

drawable/item_normal.xml

drawable/item_ondrag.xml

layout/custom_layout_grid.xml

layout/custom_layout_linear.xml

activity_main.xml

content_main.xml

CustomAdapter.java

บรรทัดที่ 31 : ใช้แบบ LinearLayout ด้วย custom_layout_linear
บรรทัดที่ 32 : ใช้แบบ GridLayout ด้วย custom_layout_grid

CustomHolder.java

CustomItem.java

CustomItemTouchHelperCallback.java

MainActivity.java

บรรทัดที่ 47 : ใช้ LinearLayoutManager
บรรทัดที่ 48 : ใช้ GridLayoutManager