การใช้ไลบรารี SimplePermissions

Permission ในระบบ android แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ

  • Normal Permission กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องขอ Runtime Permission
  • Dangerous Permission จำเป็นต้องขอ Runtime Permission

แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขอ Permission ในไฟล์ AndroidManifest.xml ด้วย

build.gradle (Module: app)

AndroidManifest.xml

บรรทัดที่ 5-6 : ขอ Permission

content_main.xml

MainActivity.java

บรรทัดที่ 20 : กำหนดให้สืบทอดจาก PermissionActivity (ปกติสืบทอดจาก AppCompatActivity)
ถ้าเป็น Fragment ให้สืบทอดจาก PermissionFragment (ปกติสืบทอดจาก Fragment)
บรรทัดที่ 42 : ขอ Permission เดียว ใช้ SinglePermissionCallback()

แต่ถ้าต้องการขอ Runtime Permission พร้อมกันหลายอันทำแบบนี้

แต่ยังมี Error อยู่ เอาไว้ดูเป็นแนวทางเฉยๆ