การบีบอัดภาพด้วย SiliCompress

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

content_main.xml

MainActivity.java