การใช้ไลบรารี MaterialBradgeTextView

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

activity_main.xml

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้