KT: กำหนดให้ตัวอักษรใน TextView ชิดขอบขวาด้วย setJustificationMode

ย่อหน้าที่ 1 และ 2 วาดที่ XML
ย่อหน้าที่ 3 วาดที่ code

ย่อหน้าแรกกำหนดให้ข้อความกระจายชิดขอบทางขวาด้วย XML (กำหนด padding="20sp")
ย่อหน้าที่สองไม่ได้จัดการกระจาย ข้อความก็จะไม่ชิดขอบขวา
ย่อหน้าที่สามกำหนดให้ข้อความกระจายชิดขอบทางขวาด้วย Kotlin (กำหนด textView.setPadding(50, 50, 50, 50))

กำหนด padding ใน XML กับใน Kotlin ค่าต่างกัน แต่ได้ผลใกล้เคียงกัน ‘-_-

activity_main.xml

บรรทัดที่ 21 : กำหนดให้ข้อความกระจายเต็มขอบทางขวา แต่คำสั่งนี้ใช้ได้กับ API Level 26 ขึ้นไป

MainActivity.kt

บรรทัดที่ 20 : กำหนดให้ข้อความกระจายเต็มขอบทางขวา แต่คำสั่งนี้ใช้ได้กับ API Level 26 ขึ้นไป

 

Link