การใช้ SQLite หลายตาราง และรูปภาพ


build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

AndroidManifest.xml

values/styles.xml

drawable/item_normal.xml

drawable/item_pressed.xml

drawable/item_state.xml

layout/item_layout.xml

activity_main.xml

content_main.xml

activity_add_product.xml

activity_product_detail.xml

content_add_product.xml

content_product_detail.xml

SQLiteHelper.java

AddProductActivity.java

ProductDetailActivity.java

MainActivity.java

รูปที่ใช้