การจัดเก็บรายการ RecyclerView ด้วย SQLite

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

drawable/border.xml

values/styles.xml

activity_main.xml

content_main.xml

item_layout.xml

activity_add_product.xml

content_add_product.xml

activity_product_detail.xml

content_product_detail.xml

AddProductActivity.java

ProductDetailActivity.java

MainActivity.java

CustomAdapter.java

CustomHolder.java

RowItem.java

SQLiteHelper.java

รูปที่ใช้