การแสดงรายการข้อมูลจาก SQLite แบบ Endless Scrolling

build.gradle (Module: app)

content_main.xml

MainActivity.java

layout/item_layout.xml

CustomAdapter.java

CustomHolder.java

RowItem.java

SQLiteHelper.java