การรับข้อมูลแบบ Json และแสดงข้อมูลด้วย RecyclerView

build.gradle (Module: app)

content_main.xml

MainActivity.java

บรรทัดที่ 47 : http://10.0.2.2/pro-android/server-side-db/
บรรทัดที่ 50 : product-list.php

content_product_detail.xml

ProductDetailActivity.java

layout/item_layout.xml

CustomAdapter.java

CustomHolder.java

CustomItem.java