การดาวน์โหลดไฟล์

build.gradle (Module: app)

AndroidManifest.xml

activity_main.xml

content_main.xml

MainActivity.java

บรรทัดที่ 58 : เรียกไปที่ http://10.0.2.2/pro-android/list-file.php

layout/item_layout.xml

CustomAdapter.java

CustomHolder.java

CustomItem.java

รูปที่ใช้