การฝังบราวเซอร์ในแอพโดยใช้เว็บวิว (WebView)

ใช้ WebView ในแอพ เรียก url ทีก่ำหนด

AndroidManifest.xml

บรรทัดที่ 5 : ขอสิทธิ์ในการออกอินเทอร์เน็ต

activity_main.xml

MainActivity.kt

บรรทัดที่ 13 : สั่งให้ WebView เปิด url ที่กำหนด