การใช้ไลบรารี่ Material Calendar View เพื่อแสดงปฏิทิน

ไลบรารี่ Material Calendar View

ถ้าเครื่อง Android กำหนดเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้ปฏิทินภาษาอังกฤษเหมือนภาพซ้าย
ถ้าเครื่อง Android กำหนดเป็นภาษาไทยก็จะได้ปฏิทินภาษาไทยเหมือนภาพขวา

แสดงวันที่มี Event เป็นจุดสีแดงใต้วันนั้นๆ

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

activity_main.xml

MainActivity.java

บรรทัดที่ 29 : กำหนดคุณสมบัติให้ปฏิทิน เช่น กำหนดวันแรกของสัปดาห์ กำหนดวันเริ่มต้น วันสิ้นสุด กำหนดรูปแบบปฏิทินแสดงเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน
บรรทัดที่ 36 : รอรับอีเวนต์เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกวันที่ด้วย setOnDateChangedListener() เลือกวันเดิมก็เรียกอีเวนต์นี้ด้วย (ใช้แทน setOnClickListener())
บรรทัดที่ 57 : กำหนดวันที่มี events (วันที่มีจุดใต้วัน)

EventDecorator.java

 

Link