การตรวจจับอีเวนต์ Gesture

OnGestureListener() แบบต่างๆ

  • onDown() – เกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสจอภาพ
  • onFling() – เกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสจอภาพและลาก
  • onLongPress() – เกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสจอภาพค้างไว้
  • onScroll() – เกิดขึ้นเมื่อมีการลากนิ้ว เพื่อเลื่อนออบเจ็กต์ต่างๆ
  • onShowPress() – เกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสจอภาพ แต่ยังไม่มีการลากหรือปล่อยนิ้ว
  • onSingleTapUp() – เกิดขึ้นเมื่อมีการปล่อยน้ิว

ในตัวอย่างนี้ใข้ onFling()

activity_main.xml

MainActivity.java