สร้างโปรเจ็กส์แบบ webapp มี Authen แบบ Individual

สร้างโปรเจ็กส์แบบ webapp ชื่อโปรเจ็กส์ webAppIdentity

[code]
> dotnet new webapp –auth Individual -o webAppIdentity
> cd webAppIdentity
[/code]

Program.cs

Startup.cs

บรรทัดที่ 38 : ใช้ Sqlite

webAppIdentity.csproj

appsettings.json

Properties/launchSettings.json

สั่ง run

สั่ง run ด้วย dotnet run

[code]
> dotnet run
[/code]

เว็บจะรันได้ register ได้ login ได้ละ
เพราะใช้ Sqlite

 

Link