การปรับแต่งค่า Password , Lockout และ Cookie

เราสามารถปรับแต่งค่า Password , Lockout และ Cookie ได้
โดยการกำหนด config ที่ไฟล์ Startup.cs

Startup.cs

 

Link