เพิ่มโมเดล Movie ให้กับโปรเจ็กส์ WebApp

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebApp (ด้วย Visual Studio 2017)

Add a model to a Razor Pages app in ASP.NET Core

สร้างโฟลเดอร์ Data
สร้างโฟลเดอร์ Data\Models
สร้างคลาส Data\Models\Movie.cs

Data\Models\Movie.cs

สร้างโฟลเดอร์ Pages\Movies
คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Pages\Movies | Add | New Scaffolded Item

ใต้โฟลเดอร์ Pages/Movies จะสร้างไฟล์ Create, Delete, Details, Edit, Index ขึ้นมา
และใต้โฟลเดอร์ Data จะสร้างไฟล์ ApplicationDbContext.cs

Startup.cs

บรรทัดที่ 13-14 : เพิ่มส่วนติดต่อ SqlServer เข้ามา

appsettings.json

บรรทัดที่ 9 : กำหนดค่าให้กับ ApplicationDbContext ตรงนี้อย่าลืมเปลี่ยนชื่อ Database ให้สั้นลงด้วย

Data/ApplicationDbContext.cs

บรรทัดที่ 17 : Movie

Perform initial migration

ใช้ Package Manager Console (PMC)
หรือ PowerShell

โดยทำ 2 ขั้นตอนคือ

  1. Add an initial migration.
  2. Update the database with the initial migration.

PMC

[code]
PM> Add-Migration Initial
PM> Update-Database
[/code]

PowerShell

[code]
> dotnet ef migrations add Initial
> dotnet ef database update
[/code]

รัน F5

แล้วเรียกไปที่ http://localhost:52016/Movies/Create

ลองใส่ข้อมูลลงไป แล้วกดปุ่ม Create

จะมาหน้าแสดงรายการ จะเห็นรายการที่พึ่งใส่เข้าไป

ลองกด Detail จะเห็นตามนี้

ถ้าจะลบ Database หรือสร้าง Database ขึ้นใหม่ ใช้คำสั่ง

[code]
> dotnet ef database drop
> dotnet ef database update
[/code]

 

Link