สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebApi (ด้วย Visual Studio 2017)

สร้างโปรเจ็กส์ใหม่ ตั้งชื่อ WebApi

ASP.NET Core Web Application

เลือก API และไม่เลือก Configure for HTTPS

Startup.cs

Controllers\ValuesController.cs

รันกด F5

จะชี้ไปที่ http://localhost:57892/api/values

 

Link