เพิ่มโมเดล ApplicationUser และ Seed ข้อมูลให้กับโปรเจ็กส์ WebApi

โปรเจ็กส์แบบ WebApi นี้ ทำการคอนฟิกค่าเกี่ยวกับดาต้าเบสไว้ที่ Startup.cs
แต่ทำการ Seed ที่ Program.cs

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebApi (ด้วย Visual Studio 2017)

สร้างโฟลเดอร์ Data
สร้างโฟลเดอร์ Data\Models
สร้างคลาส Data\Models\ApplicationUser.cs

Data\Models\ApplicationUser.cs

มีแต่ UserName ยังไม่มี Password

สร้างคลาส Data\ApplicationDbContext.cs

Data\ApplicationDbContext.cs

บรรทัดที่ 12 : เรียกใช้งานคลาส ApplicationUser แต่กำหนดชื่อตัวแปรเป็น Users ก็จะได้ตารางชื่อ dbo.Users

Startup.cs

appsettings.json

Perform initial migration

[code]
> dotnet ef migrations add Initial
> dotnet ef database update
[/code]

สร้างคลาส Data\SeedData.cs

Data\SeedData.cs

บรรทัดที่ 40 : เพิ่มข้อมูลทีละแถว
บรรทัดที่ 72 : เพิ่มข้อมูลทีละหลายๆแถว

Program.cs

 

รันกด F5
เสร็จแล้วกลับมาดูที่ Database จะมีข้อมูลเพิ่มเข้ามา (แต่หน้าเว็บยังไม่เห็นอะไร)