สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebApi ใช้ Identity service และ Seed ข้อมูล

โปรเจ็กส์แบบ WebApi นี้ ทำการคอนฟิกค่าเกี่ยวกับดาต้าเบสไว้ที่ Startup.cs
แต่ทำการ Seed ที่ Program.cs

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebApi (ด้วย Vdotnet ef database dropisual Studio 2017)

สร้างโฟลเดอร์ Data
สร้างโฟลเดอร์ Data\Models
สร้างคลาส Data\Models\ApplicationUser.cs

Data\Models\ApplicationUser.cs

สร้างคลาส Data\ApplicationDbContext.cs

Data\ApplicationDbContext.cs

Startup.cs

appsettings.json

Perform initial migration

[code]
> dotnet ef migrations add Initial
> dotnet ef database update
[/code]

ถ้ามีการทำ Migration แล้วมีปัญหา
จะลบ Database แล้วสร้าง Database ขึ้นใหม่
ให้ลบโฟลเดอร์ Migrations
แล้วใช้คำสั่ง

[code]
> dotnet ef database drop
> dotnet ef migrations add Initial
> dotnet ef database update
[/code]

ตอนนี้จะเห็นดาต้าเบส ตาราง แต่ยังไม่มีข้อมูล

 

ต่อไปทำการ Seed ข้อมูล

สร้างคลาส Data\SeedData.cs

Data\SeedData.cs

Program.cs

 

รันกด F5
เสร็จแล้วกลับมาดูที่ Database จะมีข้อมูลเพิ่มเข้ามา (แต่หน้าเว็บยังไม่เห็นอะไร)