สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebMVC

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebMVC

[code]
> dotnet new mvc -o WebMvc
> cd WebMvc
[/code]

รัน F5

[code]
> dotnet run
[/code]

Program.cs

Startup.cs

WebMvc.csproj

appsettings.json

Properties/launchSettings.json

Controllers/HomeController.cs

Views/Home/About.cshtml

 

Link