สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebMVC

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebMVC

> dotnet new mvc -o WebMvc
> cd WebMvc

รัน F5

> dotnet run

Program.cs

Startup.cs

WebMvc.csproj

appsettings.json

Properties/launchSettings.json

Controllers/HomeController.cs

Views/Home/About.cshtml

 

Link