เพิ่มโมเดล Movie ให้กับโปรเจ็กส์ WebMVC

สร้างโปรเจ็กส์แบบ WebMVC

สร้างโฟลเดอร์ Data
สร้างโฟลเดอร์ Data\Models
สร้างคลาส Data\Models\Movie.cs

Data\Models\Movie.cs

สร้างคลาส Data\ApplicationDbContext.cs

Data\ApplicationDbContext.cs

แก้ไข Startup.cs
Startup.cs

แก้ไข appsettings.json
appsettings.json

Perform initial migration

[code]
> dotnet ef migrations add Initial
> dotnet ef database update
[/code]

ถ้าจะลบ Database หรือสร้าง Database ขึ้นใหม่ ใช้คำสั่ง

[code]
> dotnet ef database drop
> dotnet ef database update
[/code]