สร้างโปรเจ็กส์ใหม่แบบ Tabbed Activity (Action Bar with View Pager)

สร้างโปรเจ็กส์ใหม่แบบ Tabbed Activity

แล้วเลือก (Action Bar with View Pager)

build.gradle (Project: ActionBarTabsWithViewPager)

build.gradle (Module: app)

activity_main.xml

fragment_main.xml

MainActivity.java

res/menu/menu_main.xml