ติดตั้ง freeradius บน ubuntu

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15-02-2555
ดูแลโดย WIPAT

หมายเหตุ:  ต้องระวัง การปรับแต่งค่า freeradius 2.x บน ubuntu เปลี่ยนแปลงไปจาก freeradius 1.x ไปมาก

  http://opensource.cc.psu.ac.th/wiki-opensource/skins/monobook/bullet.gif); color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); “>

 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04 และ freeradius 2.x
 • ต้นฉบับ freeradius อยู่ที่ http://opensource.cc.psu.ac.th/wiki-opensource/skins/monobook/external.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 13px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; “>http://freeradius.org
 • สมมติว่า radius server นี้มีหมายเลข ip เป็น 10.0.1.1
 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install freeradius freeradius-utils freeradius-mysql freeradius-ldap gawk
 2. สั่งให้ทำงานด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/freeradius start
 3. ทดสอบว่า freeradius ติดตั้งใช้งานได้แล้วด้วยตัวอย่างคำสั่ง*** จากตัวอย่างให้แทนข้อความ your_root_password ด้วยรหัสผ่านของ root
  sudo radtest your_name your_password 127.0.0.1 0 testing123
  หากถูกต้องจะได้รับข้อความตอบกลับประมาณว่า
  Sending Access-Request of id 232 to 127.0.0.1 port 1812
  User-Name = “your-name”
  User-Password = “your_password”
  NAS-IP-Address = 255.255.255.255
  NAS-Port = 0
  rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1:1812, id=232, length=20

  ถึงตอนนี้แสดงว่า freeradius ใช้งานได้แล้ว แต่ใช้ได้เพียง localhost คือ 127.0.0.1

 4. หากต้องการอนุญาติให้ radius client เข้ามาใช้ radius server นี้ได้
  ต้องแก้ไขสิทธิ์ที่แฟ้ม /etc/freeradius/clients.conf  ปรับตั้งให้มีค่าดังประมาณตัวอย่างนี้
  client 10.0.1.0/24 {
  secret          = mytestkey
  shortname       = private-network
  }
  ตัวอย่างนี้คือให้ radius client ที่มีหมายเลข ip 10.0.1.x  สามารถเข้ามาใช้ด้วย secret key ว่า mytestkey
  เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้ reload ใหม่ ด้วยคำสั่ง  sudo /etc/init.d/freeradius force-reload
  ลองทดสอบด้วยคำสั่งตัวอย่าง sudo radtest your_name your_password 10.0.1.1 0 mytestkey
  *** ค่า your_password คือ รหัสผ่านของ your_name และ 10.0.1.1 คือหมายเลข ip ของ radius server
  ได้ผลแสดงข้อความดังตัวอย่าง
  Sending Access-Request of id 246 to 10.0.1.1:1812
  User-Name = “your_name”
  User-Password = “your_password”
  NAS-IP-Address = 255.255.255.255
  NAS-Port = 0
  rad_recv: Access-Accept packet from host 10.0.1.1:1812, id=246, length=20ถึงขั้นตอนนี้เป็นอันเปิดบริการระบบ radius server ได้แล้ว
 5. ขั้นตอนการทำงานของ configuration ของ freeradius
  แฟ้ม /etc/freeradius/radiusd.conf  เป็นที่ปรับค่าของระบบต่างๆหากเป็น freeradius 2.x จะมีการแยกแฟ้มย่อยออกไปจาก /etc/freeradius/radiusd.conf
  ไปอยู่ที่ /etc/freeradius/sites-available/default  และ /etc/freeradius/modules
  หากเป็น freeradius 1.x ทุกอย่างจะกระจุกตัวในแฟ้ม /etc/freeradius/radiusd.conf

  เมื่อ radius server ได้รับการติดต่อจากผู้ใช้ radius client
  วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ใช้อยู่ในส่วนที่ชื่อ authorize {…}
  ภายใน authorize {…} นี้ ประกอบด้วยชื่อ modules ตรวจสอบต่างๆ

  หากคุณสมบัติไม่ตรง ปรกติแล้วระบบก็จะรีบดีดออกมาพร้อมแจ้ง reject
  แต่เราสามารถกำหนดให้ไปตรวจสอบต่อกับ authorize modules
  เรียงลำดับอันถัดๆไปที่เหลืออื่นๆได้อีก

  หากคุณสมบัติผ่าน ก็จะเข้าขั้นตอนตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ใช้ว่าถูกต้องหรือไม่
  โดย authorize modules จะเลือก modules ที่ต้องการเอง จากส่วนที่ชื่อ authenticate {…}

  หากรหัสผ่านถูกต้อง ก็จะเข้าสู่ส่วนของ postauth {…}
  เป็นการตรวจสอบทิ้งท้ายก่อนส่งคืนค่ากลับให้แก่ radius client ที่ติดต่อมา

  การบันทึกประวัติใช้งานอยู่ในส่วน accounting {…}

  modules ทุกตัวที่ใช้งาน จะต้องได้รับการประกาศไว้ก่อนแล้ว
  หากเป็น freeradius 2.x จะแยก modules ออกเป็นแฟ้มย่อยๆอยู่ที่ directory ชื่อ /etc/freeradius/modules
  หากเป็น freeradius 1.x จะมี modules อยู่ในแฟ้ม /etc/freeradius/radiusd.conf พื้นที่ส่วนของชื่อ modules {…}

 6. หากต้องการตรวจสอบผู้ใช้กับ mail server ผ่าน imap/pop3 ให้ทำดังนี้ตัวอย่างนี้จะตรวจสอบกับ mail server ชื่อ your.mail.server
  ต้องติดตั้ง php และ php-imap ก่อนแล้ว ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install php5 php5-imap php5-cli
  แก้ไขแฟ้ม /etc/php5/cli/conf.d/imap.ini ตรวจสอบ/เพิ่มให้มีบรรทัดตัวแปรว่า extension=imap.so

  ต่อไปสร้างแฟ้ม /etc/freeradius/imap.php ให้มีเนื้อหาว่า
  <?php
  error_reporting(0);
  $host = $argv[1];
  $username = $argv[2];
  $password = $argv[3];
  $service = $argv[4];
  $imap_host=”{” . $host . $service . “}”;
  $mbox = imap_open(“$imap_host”, “$username”, “$password”);
  $folders = imap_listmailbox($mbox, “$imap_host”, “*”);
  if ($folders == false) {
  echo “false”;
  } else {
  echo “true”;
  }
  imap_close($mbox);
  ?>

  สร้างแฟ้มคำสั่ง shell script ชื่อ  /etc/freeradius/imap-authen.sh มีเนื้อหาว่า
  #!/bin/bash
  #exit 0 = valid ; exit 1 = invalid
  AUTHEN_SHADOW=”YES”
  AUTHEN_MAIL=”YES”
  AUTHEN_LDAP=”NO”
  AUTHEN_PSU_PASSPORT=”NO”
  NAME=$(echo ${USER_NAME} | cut -d'”‘ -f2)
  PASSWORD=$(echo ${USER_PASSWORD} | cut -d'”‘ -f 2-|sed “s/\”$//”)
  KEY=”false”
  if [ “${AUTHEN_SHADOW}” = “YES” ] ; then
  KEY=$(/bin/sh /etc/freeradius/check-shadow.sh “${NAME}” “${PASSWORD}”)
  if [ “${KEY}” = “true” ] ; then
  exit 0
  fi
  fi
  if [ “${AUTHEN_LDAP}” = “YES” ] ; then
  KEY=$(/bin/sh /etc/freeradius/check-ldap.sh “${NAME}” “${PASSWORD}”)
  if [ “${KEY}” = “true” ] ; then
  exit 0
  fi
  fi
  if [ “${AUTHEN_PSU_PASSPORT}” = “YES” ] ; then
  USER=$(echo ${NAME} | cut -d’@’ -f1)
  KEY=$(/usr/bin/php /etc/freeradius/soap-authen.php ${USER} ${PASSWORD} $1 $2})
  if [ “${KEY}” = “true” ] ; then
  exit 0
  fi
  fi
  if [ “${AUTHEN_MAIL}” = “YES” ] ; then
  IS_EMAIL=$(echo ${NAME}|grep “@”)
  if [ -n “${IS_EMAIL}” ] ; then
  USER=$(echo ${NAME} | cut -d’@’ -f1)
  DOMAIN=$(echo ${NAME} | cut -d’@’ -f2)
  else
  USER=${NAME}
  DOMAIN=”mail.psu.ac.th”
  fi
  case ${DOMAIN} in
  psu.ac.th)
  HOST=”mail.psu.ac.th”
  SERVICE=”:143/imap/notls” ;;
  pharmacy.psu.ac.th)
  HOST=”mail.pharmacy.psu.ac.th”
  SERVICE=”:143/imap/notls” ;;
  pn.psu.ac.th)
  HOST=”bunga.pn.psu.ac.th”
  SERVICE=”:143/imap/notls” ;;
  gmail.com)
  HOST=”pop.gmail.com”
  SERVICE=”:995/pop3/ssl” ;;
  live.com)
  HOST=”pop3.live.com”
  USER=${NAME}
  SERVICE=”:995/pop3/ssl” ;;
  *)
  HOST=${DOMAIN}
  SERVICE=”:110/pop3/notls” ;;
  esac
  KEY=$(/usr/bin/php /etc/freeradius/imap.php ${HOST} ${USER} ${PASSWORD} ${SERVICE})
  if [ “${KEY}” = “true” ] ; then
  exit 0
  fi
  fi
  exit 1

  สร้างแฟ้มแบบ text ชื่อ /etc/freeradius/myusers มีเนื้อหาว่า
  DEFAULT Auth-Type := Accept
  Exec-Program-Wait=”/bin/sh /etc/freeradius/imap-authen.sh”

  หากเป็น freeradius 2.x ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/modules/files เติมข้อความต่อท้ายแฟ้มว่า
  files  myimap  {
  usersfile = ${confdir}/myusers
  }
  แล้วแก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/sites-available/default
  ที่ส่วนของ authorize {…} ประมาณบรรทัดที่ 152 ที่บริเวณข้อความขึ้นต้นด้วย authorize {

  #  Read the ‘users’ file
  files
  ให้ comment บรรทัด files เพื่อยกเลิกค่านี้  แล้วแทรกเพิ่มบรรทัดข้อความเพิ่ม กลายเป็นว่า
  #    files
  แทรกเพิ่มบรรทัดข้อความว่า myimap ต่อไปอีกบรรทัด กลายเป็นว่า
  #   files
  myimap

  เสร็จแล้วให้สั่งทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/freeradius force-reload
  แค่นี้ก็เสร็จแล้ว ทดสอบผลงานได้เลย

 7. หากต้องการว่าหลังผ่านการตรวจสอบ username/password ถูกต้องแล้ว
  จะทำการบันทึกลงแฟ้ม log file เก็บไว้ที่ /var/log/freeradius/myauthen และยังต้องการตรวจวิธีการพิเศษเฉพาะของตนเองเพิ่มเติมอีกตัวอย่างต้องการไม่อนุญาติให้ผู้ใช้ชื่อ demo และ abc ใช้งาน ให้ทำดังนี้
  สร้างแฟ้มคำสั่ง shell script ชื่อ  /etc/freeradius/my-authen.sh มีเนื้อหาว่า
  #!/bin/bash
  ###exit 0 = valid ; exit1 = invalid
  ALL_PASS=”YES”
  CHECK_STAFF=”NO”
  CHECK_STUDENT=”NO”
  export LANG=en.US
  MYDIR=”/var/log/freeradius/myauthen”
  if [ ! -d ${MYDIR} ] ; then
  mkdir -p ${MYDIR}
  fi
  TODAY=$(date “+%Y%m%d”)
  MYFILE=”${MYDIR}/${TODAY}”
  if [ ! -e ${MYFILE} ] ; then
  touch ${MYFILE}
  fi
  MYTIME=$(echo $1|awk ‘{print strftime(“%Y%m%d:%H:%M:%S”,$1)}’)
  echo “${MYTIME};${USER_NAME};$2;$1;PASS” >> ${MYFILE}
  MYUSER=$(echo $USER_NAME | cut -d'”‘ -f2)
  if [ “${ALL_PASS}” = “YES” ] ; then
  exit 0
  fi
  if [ “${CHECK_STAFF}” = “YES” ] ; then
  case “${MYUSER}” in
  demo) exit 1 ;;
  *) exit 0 ;;
  esac
  fi
  if [ “${CHECK_STUDENT}” = “YES” ] ; then
  case “${MYUSER}” in
  demo) exit 1 ;;
  *) exit 0 ;;
  esac
  fi
  exit 1

  หากเป็น freeradius 2.x  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/modules/exec เติมข้อความต่อท้ายแฟ้มว่า
  exec my-auth {
  program = “/bin/sh /etc/freeradius/my-authen.sh %l %{Packet-Src-IP-Address}”
  wait = yes
  input_pairs = request
  output_pairs = reply
  packet_type = Access-Accept
  }
  แล้วแก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/sites-available/default
  ที่ส่วนของ post-auth {…} ประมาณบรรทัดที่ 439  ที่บริเวณข้อความขึ้นต้นด้วย post-auth {

  แทรกเพิ่มบรรทัดข้อความเพิ่ม
  my-auth

  เสร็จแล้วให้สั่งทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/freeradius force-reload

 8. การบันทึกประวัติการใช้งานของ radius โดย defualt จะบันทึกไว้ในพื้นที่  /var/log/freeradius/radacct
  โดยแยกเป็น directory ของแต่ละหมายเลข ip ของ radius client
  แล้วยังแตกย่อยออกเป็นแฟ้มของแต่วันอีก ซึ่งอาจไม่สะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  เราสามารถเพิ่ม module บันทึกประวัติการใช้งานเพิ่มเติมจากของเดิม ตัวอย่างคือ
  ต้องการบันทึกไว้ใน directory ชื่อ /var/log/freeradius/myaccount
  แล้วเก็บแฟ้มแยกเป็นรายวันในรูปแบบ 20060729 ภายในแฟ้มมีรูปแบบว่า
  20060729:15:54:05;”demo”;10.0.0.153;1154163245;”a5f56ebd6ebc1321″;Start;
  20060729:15:55:06;”demo”;10.0.0.153;1154163306;”a5f56ebd6ebc1321″;Stop;61ให้ทำดังนี้ สร้างแฟ้มคำสั่ง shell script ชื่อ  /etc/freeradius/log-radius-account.sh มีเนื้อหาว่า
  #!/bin/bash
  export LANG=en.US
  MYDIR=”/var/log/freeradius/myaccount”
  if [ ! -d ${MYDIR} ] ; then
  mkdir -p ${MYDIR}
  fi
  TODAY=$(date “+%Y%m%d”)
  myfile=”${MYDIR}/${TODAY}”
  if [ ! -e ${MYDIR} ] ; then
  touch ${MYDIR}
  fi
  MYTIME=$(echo $1|awk ‘{print strftime(“%Y%m%d:%H:%M:%S”,$1)}’)
  echo “${MYTIME};${USER_NAME};$2;$1;${ACCT_UNIQUE_SESSION_ID};${ACCT_STATUS_TYPE};${ACCT_SESSION_TIME}” >> ${MYFILE}
  แฟ้ม shell script จบแค่นี้

  หากเป็น freeradius 2.x  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/modules/exec เติมข้อความต่อท้ายแฟ้มว่า
  exec my-log-account {
  wait = no
  program = “/bin/sh /etc/freeradius/log-radius-account.sh %l %{Packet-Src-IP-Address} ”
  }
  แล้วแก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/sites-available/default
  ที่ส่วนของ accounting  {…}ประมาณบรรทัดที่ 358  ที่บริเวณข้อความ accounting {

  detail
  ให้แทรกเพิ่มบรรทัดข้อความว่า
  my-log-account

  เสร็จแล้วให้สั่งทำงานใหม่ ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/freeradius force-reload

 9. radius server สามารถส่งค่าบอกเวลาที่ยังคงเหลือให้ใช้งาน
  โดยส่งค่ากลับมาที่ attribute ชื่อ Session-Timeout
  แต่ตัวมันเองคำนวณไม่เป็น ต้องหาวิธีอื่นในการคำนวณเวลา
  แล้วส่งกลับมาให้ radius ส่งคำตอบให้อีกทอดหนึ่งจากตัวอย่างข้อ 8 หากต้องการใส่ค่าเวลาที่เหลือในการใช้งาน
  ตัวอย่างเช่นเหลือ 120 วินาที ให้เพิ่มบรรทัดข้อความว่า
  echo “SESSION-TIMEOUT = \”120\””
  ลงไปก่อนบรรทัดข้อความ  exit 0 ดังตัวอย่าง
  #!/bin/bash
  ###exit 0 = valid ; exit1 = invalid
  MYUSER=$(echo $USER_NAME | cut -d'”‘ -f2)
  case “${MYUSER}” in
  demo) exit 1 ;;
  abc) exit 1 ;;
  *) echo “SESSION-TIMEOUT = \”120\””
  exit 0 ;;
  esac

  เสร็จแล้วให้สั่งทำงานใหม่ ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/freeradius force-reload
  แค่นี้ก็เสร็จแล้ว PC ที่ติดต่อเข้ามาจะได้รับคำตอบกลับไป
  ระบุว่าเหลือเวลาใช้งานอีกเท่าไร ขึ้นกับตัวเลขทีกำหนดส่งออกมา
  จากตัวอย่างให้แก้ไขตัวเลข 120 เป็นอื่นๆตามต้องการ

 10. การบันทึกประวัติการ authen radius ไว้ในพื้นที่  /var/log/freeradius/myauthen ให้ทำดังนี้
  สร้างแฟ้มคำสั่ง shell script ชื่อ  /etc/freeradius/log-radius-authen.sh มีเนื้อหาว่า
  #!/bin/bash
  export LANG=en.US
  MYDIR=”/var/log/freeradius/myauthen”
  if [ ! -d ${MYDIR} ] ; then
  mkdir -p ${MYDIR}
  fi
  TODAY=$(date “+%Y%m%d”)
  MYFILE=”${MYDIR}/${TODAY}”
  if [ ! -e ${MYFILE} ] ; then
  touch ${MYFILE}
  fi
  MYTIME=$(echo $1|awk ‘{print strftime(“%Y%m%d:%H:%M:%S”,$1)}’)
  echo “${MYTIME};${USER_NAME};$2;$1;CHECK_IN” >> ${MYFILE}
  แฟ้ม shell script จบแค่นี้หากเป็น freeradius 2.x  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/modules/exec เติมข้อความต่อท้ายแฟ้มว่า
  exec my-log-authen {
  wait = no
  program = “/bin/sh /etc/freeradius/log-radius-authen.sh %l %{Packet-Src-IP-Address} ”
  }
  แล้วแก้ไขแฟ้ม /etc/freeradius/sites-available/default
  ที่ส่วนของ authorize  {…}ประมาณบรรทัดที่ 152  ที่บริเวณข้อความ authorize {

  #   files
  myimap
  ให้แทรกเพิ่มบรรทัดข้อความ กลายเป็นว่า
  my-log-authen
  #   files
  myimap

  เสร็จแล้วให้สั่งทำงานใหม่ ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/freeradius force-reload

 11. ตัวอย่างคำสั่งการทดสอบด้วยคำสั่ง radclient
  ทดสอบการ authen คำสั่งประมาณว่า
  echo “User-Name=mama,User-Password=123456” | radclient 10.0.1.2 auth mytestkeyทดสอบการ accounting ตอนเข้า คำสั่งประมาณว่า
  echo “User-Name=mama,Acct-Status-Type=Start” | radclient 10.0.1.2 acct mytestkey

  ทดสอบการ accounting ตอนออก คำสั่งประมาณว่า
  echo “User-Name=mama,Acct-Status-Type=Stop” | radclient 10.0.1.2 acct mytestkey

ที่มา: http://opensource.cc.psu.ac.th/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87_freeradius_%E0%B8%9A%E0%B8%99_ubuntu