การติดตั้ง radius server ด้วยโปรแกรม freeradius

เป็นคำแนะนำติดตั้งจัดการปรับแต่ง radius server
ต้นแบบทดสอบด้วย linux fedora core 3,2,1 ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิธีติดตั้ง radius server ด้วยโปรแกรม freeradius
*** แหล่งข้อมูลต้นฉบับ freeradius คือ http://www.freeradius.org/

 1. ติดตั้งโปรแกรม freeradius ด้วยคำสั่ง
  apt-get install freeradius
 2. แก้ไขให้ทำงานทุกครั้งที่บูทเครื่อง
  chkconfig radiusd on
 3. สั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งว่า
  /etc/init.d/radiusd start
  Starting RADIUS server: [ OK ]
 4. ตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานแล้วด้วยคำสั่ง
  /etc/init.d/radiusd status
  ได้ผลออกมาดังตัวอย่าง
  radiusd (pid 19180) is running…
 5. แฟ้มที่เกี่ยวข้อง
  • /var/log/radius/radius.log
  • /etc/raddb/radiusd.conf
  • /etc/raddb/clients.conf
 6. เมื่อให้ radiusd ทำงานแล้ว เริ่มขั้นตอนทดสอบระบบโดยป้อนตัวอย่างคำสั่งดังนี้radtest root password-root localhost 0 testing123
  *** จากตัวอย่าง password-root คือรหัสผ่านของ root
  ได้ผลข้อความตอบกลับดังตัวอย่าง
  Sending Access-Request of id 43 to 127.0.0.1:1812
  User-Name = “root”
  User-Password = “password-root”
  NAS-IP-Address = 10.0.1.2
  NAS-Port = 0
  Re-sending Access-Request of id 43 to 127.0.0.1:1812
  User-Name = “root”
  User-Password = “{\277\033\t\217\224\n\021\036\271$\301\026\234\353\225”
  NAS-IP-Address = 10.0.1.2
  NAS-Port = 0
  rad_recv: Access-Reject packet from host 127.0.0.1:1812, id=43, length=20

  แสดงว่าระบบใช้งานได้แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งว่า Access-Reject
  เป็นสาเหตุเนื่องจากไม่มีสิทธิในการอ่านแฟ้ม /etc/shadow ของระบบ

 7. หากต้องการให้ใช้กับบัญชีผู้ใช้ระบบ UNIX
  ต้องตั้งค่าให้อ่านแฟ้ม /etc/shadow ได้
  โดยแก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf
  ทำการ comment ยกเลิกบรรทัดข้อความจากเดิม
  user = radiusd
  group = radiusd
  ให้เป็น
  #user = radiusd
  #group = radiusd
  เสร็จแล้วให้ restart ระบบ radiusd ใหม่ด้วยคำสั่ง /etc/init.d/radiusd restart
  ต่อไปลองป้อนตัวอย่างคำสั่งเดิมเพื่อทดสอบดังนี้
  radtest root password-root localhost 0 testing123
  คราวนี้จะได้ผลข้อความว่า
  Sending Access-Request of id 82 to 127.0.0.1:1812
  User-Name = “root”
  User-Password = “password-root”
  NAS-IP-Address = 10.0.1.2
  NAS-Port = 0
  rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1:1812, id=82, length=20
  โดยมีผลการแจ้งว่า Access-Accept ถูกต้องตามต้องการ
 8. หากต้องการให้ radius client เข้ามาติดต่อใช้งานระบบ radiusd นี้ได้
  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/clients.conf ให้มีค่าดังตัวอย่างนี้
  client 10.0.1.0/24 {
  secret = mytestkey
  shortname = private-network
  }
  ตัวอย่างคือให้ radius client ที่มีหมายเลข ip 10.0.1.x
  สามารถเข้ามาใช้ด้วย secret key ว่า mytestkey
  เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้ reload ใหม่ด้วยคำสั่ง /etc/init.d/radiusd reload
  ลองทดสอบด้วยคำสั่งตัวอย่าง
  radtest root passwordroot 10.0.1.1 0 mytestkey
  *** ค่า passwordroot คือ รหัสผ่านของ root และ 10.0.1.1 คือหมายเลข ip ของ radius server
  ได้ผลแสดงข้อความดังตัวอย่าง
  Sending Access-Request of id 246 to 10.0.1.1:1812
  User-Name = “root”
  User-Password = “passwordroot”
  NAS-IP-Address = 10.0.1.2
  NAS-Port = 0
  rad_recv: Access-Accept packet from host 10.0.1.1:1812, id=246, length=20ถึงขั้นตอนนี้เป็นอันเปิดใช้ระบบ radiusd ได้แล้ว
 9. หากต้องการให้ใช้ได้ดับ LDAP ด้วยให้แก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf
  เพื่อให้รองรับและเชื่อมต่อกับ LDAP server ดังนี้ต้องแก้ไขส่วนของ modules โดยค้นเข้าไปที่บริเวณพื้นที่ขึ้นต้นด้วยข้อความว่า
  modules {

  ldap {
  **** ให้แก้ไขค่าของ server , basedn ดังตัวอย่าง
  server = “myldap.net”
  basedn = “dc=my, dc=net”
  **** ให้ comment บรรทัด access_attr เพื่อยกเลิกค่า เนื่องจากไม่ได้ใช้รูปแบบนี้
  # access_attr = “dialupAccess”

  *** ในส่วนของ modules แก้ไขเพียงแค่นี้
  ต่อไปแก้ไขส่วนของ authorize โดยค้นเข้าไปที่บริเวณพื้นที่ขึ้นต้นด้วยข้อความว่า
  authorize {

  # Read the ‘users’ file
  files
  *** ให้แก้ไขโดยแทรกเพิ่มบรรทัดข้อความว่า ldap ก่อนบรรทัดคำว่า files
  เพื่อให้ระบบทำการลำดับ authorize ด้วยแบบ ldap ก่อน
  หากไม่พบก็จะต่อด้วยแบบ files (แฟ้ม /etc/shadow)
  ถ้ากลับลำดับการ authorize อาจพบปัญหาผิดพลาดได้
  ดังตัวอย่างหลังการแทรกเพิ่มข้อความ
  # Read the ‘users’ file
  ldap
  files
  *** ในส่วนของ authorize แก้ไขเพียงแค่นี้
  ต่อไปแก้ไขส่วนของ authenticate โดยค้นเข้าไปที่บริเวณพื้นที่ขึ้นต้นด้วยข้อความว่า
  authenticate {

  # Auth-Type LDAP {
  # ldap
  # }
  *** ให้แก้ไขด้วยการ uncomment บรรทัดข้อความเพื่อให้ระบบกำหนดวิธี LDAP
  Auth-Type LDAP {
  ldap
  }
  *** ในส่วนของ authenticate แก้ไขเพียงแค่นี้

  เสร็จแล้วให้ reload ใหม่ด้วยคำสั่ง /etc/init.d/radiusd reload
  ทดสอบใช้งานได้เลย

 10. แนะนำให้ยกเลิกการกำหนดค่าการทำงานบางตัวที่ไม่ได้ใช้งาน
  โดยการ comment บรรทัดข้อความในแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.confถ้าไม่ได้ใช้เป็น proxy radius ควรยกเลิก
  โดยเปลี่ยนจากเดิม proxy_requests = yes
  ให้เป็น proxy_requests = no

  ควรยกเลิกบาง authorize ที่ไม่ได้ใช้เช่น
  authorize {
  # preprocess
  # chap
  # mschap
  # suffix
  # ldap —> ระบบ ldap
  # files –> ระบบ UNIX หรือแฟ้ม /etc/shadow

 11. การแสดงผลรายงานจำเป็นต้องหาโปรแกรมมาต่างหาก
  ขอแนะนำตัวอย่างโปรแกรมแสดงผลรายงาน

  • ต้นแหล่งข้อมูลคือ http://www.tummy.com/radiusContext/
   สามารถได้ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่
   ftp://ftp.psu.ac.th/pub/freeradius/radiusContext-1.93.tar.gz
  • ให้ดาวน์โหลดมาแล้วขยายแฟ้มเก็บไว้ที่ /root ด้วยตัวอย่างคำสั่ง
   tar -C /root -zxvf radiusContext-1.93.tar.gz
  • สร้าง directory สำหรับแสดงผลบนเวบ ดังตัวอย่างคือ
   mkdir /var/www/html/radiusreport
   จะแสดงผลบนโฮมพจ http://x.x.x.x/radius-report
  • ตัวอย่าง ขั้นตอนที่ใช้สำหรับประมวลผลรวมข้อมูลจาก
   /var/log/radius/radacct ไปเก็บไว้เพื่อแสดงผลที่ /var/www/html/radius-report
   *** ภายใน /var/log/radius/radacct จะแยกเก็บข้อมูลเป็น directory ของ
   แต่ละหมายเลข ip ทำให้อาจยุ่งยากต่อการรวบรวมข้อมูล/root/radiusContext-1.93/raddetail /var/log/radius/radacct/*/*
   /root/radiusContext-1.93/stdreport -D /var/www/html/radius-report

   *** ต้องใช้คำสั่งเหล่านี้ทุกครั้งเพื่อปรับปรุงผลรายงาน

  • ทดสอบผลรายงานได้เลยที่ http://x.x.x.x/radius-report

ที่มา: http://zeous21.exteen.com/20050919/radius-server-freeradius