การติดตั้ง chillispot, FreeRadius, syslog-ng บน ubuntu เพื่อทำตาม พรบ.ตอมพิวเตอร์

การติดตั้ง chillispot, FreeRadius, syslog-ng บน ubuntu เพื่อทำตาม พรบ.ตอมพิวเตอร์

ดัดแปลงโดย อดิศร  ขาวสังข์
ดัดแปลงจาก คู่มือประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การติดตั้ง Authentication” ของ SiPA และ ATSI (http://61.7.253.244/syslog-ng/)
จัดทำเมื่อ 20/11/2008
ทดลองบน Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.10
บทนำ
ท่านที่เคยไปพักตามโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยว/จุดพักเิดินทาง ฯลฯ คงเคยเห็นมีบริการ Wi-Fi และมีการขายบัตรอินเตอร์เ้น็ต หลาย ๆ ที่ดังกล่าว ได้นำเอาโปรแกรม chillispot และ FreeRaDius ไปประยุกต์ใช้งาน  นั่นคือเมื่อเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้ว พอเข้าเว็บไซต์ก็จะมีหน้าต่างให้เราป้อน username และ password ก่อนจึงจะใช้งานได้

ในสถานการณ์ปัจจุบัน  พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ได้บังคับใช้งานแ้ล้ว  เราสามารถนำเอาโปรแกรม chillispot, FreeRadius, syslog-ng มาประยุกต์ใช้งานให้เข้ากับ พรบ.ได้ เพราะ พรบ.ได้ระบุว่า ผู้ให้บริการจะต้องสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ พร้ออมเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 90 วัน ซึ่ง chillispot + freeradius + syslog-ng สามารถที่จะช่วยได้  ไม่เว้นแ่ต่ plawan centralized log ก็ได้นำซอฟต์แวร์ชุดนี้มาใช้งานเช่นกัน

การติดตั้งในที่นี้เป็นการติดตั้งตามรูปคอนฟิกข้างล่าง  โดยติดตั้ง FreeRadius และ syslog-ng ไว้บน Server ที่วางอยู่ในตำแหน่ง DMZ และติดตั้ง Chillispot ให้ทำหน้าที่เป็น Authentication Gateway ไ้ว้ในตำแน่ง Internal  ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ และมีหลาย Internal Network ก็สามารถใช้ FreeRadius และ syslog-ng ร่วมกันได้  โดยส่วนประกอบของ chillispot ก็ประกอบด้วย dhcp, firewall, และ nat อยู่ในตัว การทำงานของ chillispot จะต้องทำงานร่วมกับ FreeRadius ซึ่งวิธีการติดตั้ง FreeRadius ดูได้ ที่นี่ โดยในที่นี้ผู้เขียนติดตั้ง chillispot บน ubuntu 8.10 ส่วน FreeRadius ติดตั้งบน ubuntu 8.04 (ไม่ใช้ ubuntu 8.10 เพราะเจอปัญหาบางอย่างที่้ัยังแก้ไม่ได้)

หมายเหตุ FreeRadius, chillispot และ syslog-ng สามารถติดตั้งในเครื่องเดียวกันได้  ซึ่งจะเหมาะสมกับหน่วยงานขนาดเล็ก ด้วยการปรับค่าคอนฟิกบางส่วน
ขั้นตอนการติดตั้ง Freeradius
การติดตั้ง Freeradius สำหรับวิธีการของผู้เขียนดูวิธีได้ ที่นี่

โดยบนเครื่อง FreeRadius จะต้องมีการคอนฟิกอนุญาตให้เข้าไปใช้งาน FreeRadius ที่ไฟล์ /etc/freeradius/client.conf ดังนี้
client 172.24.51.16 {
secret = radiussecret
shortname = chilli
}

จากค่า client ข้างบนอาจจะมีการสงสัยกันว่าทำไม่อนุญาต IP 172.24.51.252 เข้าไปใช้งาน  คำตอบก็คือว่าที่ Firewall มีการทำ NAT ระหว่าง Internal กับ DMZ ดังนั้น IP ที่ส่งไปยัง FreeRadius จึงเป็น IP ของ Firewall ฝั่ง Internal คือ 172.24.51.16

ในการติดตั้งใช้งาน ที่ Firewall ต้องทำให้เครื่อง Authentication Gateway สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องที่เป็น FreeRadius ได้  ไม่นั้นก็จะไม่สามารถติดตั้ง FreeRadius ได้
ขั้นตอนการติดตั้ง chillispot บนเครื่อง Authentication Gateway
เซ็ตค่า Network

 1. ทำการ Enable packet forwarding ด้วยการแก้ไขไฟล์ /etc/sysctl.conf ด้วยการเอาเครื่องหมาย # หน้าคำว่า net.ipv4.ip_forward=1 ออก เพื่อสั่งให้ packet forwarding ของ ipv4 ทำงาน
 2. ทำการรันคำสั่งต่อไปนี้  เพื่อให้มีผลทันที  ให้เครื่องสามารถ forward packet ทำตัวเป็นเราเตอร์ได้
  echo 1 | tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  ถ้าผลที่ได้เป็น 1 ถือว่าทำการ Enable packet forwarding สำเร็จ
 3. ทำการ Restart network ด้วยคำสั่งต่อไปนี้
  sysctl -p
  /etc/init.d/networking restart

Enable TUN/TAP device driver support

 1. ทำการ Enable TUN/TAP device drive support ด้วยการเพิ่มคำว่า tun ต่อท้ายไฟล์ /etc/modules
 2. จากนั้นทำการ Enable โดยไม่ต้อง reboot ด้วยการรันคำสั่งต่อไปนี้
  modprobe tun

Install Chillispot
โปรแกรม chillispot เป็น Opensource ที่ใช้ติดตั้งบน Gateway Server เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการใช้งานของ user ที่วิ่งผ่านให้มีการป้อน username และ password ก่อนจึุงจะใช้งานได้ ซึ่งจะทำงานร่วมกับโปรแกรม Radius ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลของ user โดยโปรแกรม chillispot กับ FreeRadius อาจจะติดตั้งอยู่บนเครื่องเดียวกันหรือต่างเครื่องกันได้
การติดตั้ง chillispot จะต้องใช้การ์แลน 2 การ์ด ซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ทำการติดตั้ง chillispot โดยใ้้ช้คำสั่งต่อไปนี้
  apt-get install chillispot
  จากนั้นให้เติมรายละเอียดดังต่อไปนี้
  IP address of radius server 1:
  127.0.0.1(ของผู้เีขียนชี้ไปยัง Freeradius ซึ่งอยู่อีกเครื่องจึงกำหนดเป็น 192.168.9.12)
  Radius shared secret:
  radiussecret   (ค่านี้ต้องตรงกับ Radius Server)
  Ethernet interface for DHCP to listen:
  eth1
  URL of UAM server:
  https://192.168.182.1/cgi-bin/hotspotlogin.cgi  (เปลี่ยนเป็นค่าอื่นได้)
  URL of UAM homepage:
  https://192.168.182.1/welcome.html
  Shared password between chillispot and webserver:
  uamsecret
 2. ต่อไปทำการแก้ไขไฟล์ /etc/default/chillispot เพื่อ Enable captive portal ด้วยการกำหนดค่าให้
  ENABLED=1
 3. ทำการแก้ไขไฟล์คอนฟิกของ chillispot คือไฟล์ /etc/chilli.conf โดยค่าที่สำคัญมาจากขั้นตอนของการติดตั้งที่ได้ทำมาแล้ว  และให้แก้ไขค่าให้เหมาะสม ดังต่อไปนี้
  net 192.168.182.0/24
  dns1 61.19.253.134
  dns2 61.19.253.136
  radiusserver1 127.0.0.1 (ของผู้เีขียนเป็น 192.168.99.12)
  radiusserver2 127.0.0.1 (ของผู้เีขียนเป็น 192.168.99.12)
  radiussecert radiussecret
  dhcpif eth1
  uamserver https://192.168.182.1/cgi-bin/hotspotlogin.cgi
  uamhomepage https://192.168.182.1/welcome.html
  uamsecret uamsecret
  uamlisten 192.168.182.1
  uamallowed www.google.co.th,192.168.182.0/24โดยค่าของ dns ต้องสามารถใช้งานได้จริง เพราะเป็นค่าที่จะต้องจ่ายให้กับเครื่อง Client

ติดตั้ง Firewall สำหรับ Chillispot
chillispot จะต้องมีการติดตั้ง Firewall (iptables) เพื่อกำหนดให้แพ็กเกตของข้อมูลจากเครื่อง Client ที่วิ่งผ่าน  ต้องผ่าน Service ที่เป็น chillispot เพื่อให้ Client ทุกคนต้องมีการป้อน username และ password ก่อนถึงจะใช้งานได้  โดย Firewall ของ Chillspot จะมีมาให้แล้วกับการติดตั้ง ซึ่งมีขั้นตอนการนำมาใช้ดังต่อไปนี้

 1. ทำการกำหนด firewall โดยทำการสร้างไฟล์ chilli.iptables ด้วยการคัดลอกมาจากไฟล์ firewall.iptables ที่มากับ chillispot ไปไว้ในตำแหน่ง /etc/init.d ด้วยคำสั่งดังนี้
  cp /usr/share/doc/chillispot/firewall.iptables /etc/init.d/chilli.iptables
 2. กำหนดให้ไฟล์ chilli.iptables สามารถ execute ได้ด้วยคำสั่ง
  chmod a+x /etc/init.d/chilli.iptables
 3. กำหนดให้กฎ firewall มีการ start ทุกครั้งเมื่อมีการเิปิดเครื่องด้วยคำสั่ง
  ln -s /etc/init.d/chilli.iptables /etc/rcS.d/S41chilli.iptables
 4. โดยค่าดีฟอลต์ไฟร์วอลล์จะทำการกำหนดค่าให้ eth0=internet, eth1= LAN แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนค่าก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 5. หากต้องการให้เครื่องลูกสามารถทดสอบการเชื่อมต่อโดยใ้ช้โปรโตคอล ICMP หรือ ping ได้ ให้เพิ่มกฎของ iptables ดังนี้
  #Allow ping to myserver
  SERVER_IP=”192.168.182.1″
  iptables -A INPUT -p icmp –icmp-type 8 -s 0/0 -d $SERVER_IP -m state –state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
  iptables -A OUTPUT -p icmp –icmp-type 0 -s $SERVER_IP -d 0/0 -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
 6. ทำการ Enable firewall script ด้วยคำสั่ง
  /etc/init.d/chilli.iptables

ติดตั้ง Apache และ PHP

 1. ติดตั้ง Apache Web Server ด้วยคำสั่ง
  apt-get install apache2
 2. start apache ด้วยคำสั่ง
  /etc/init.d/apache2 start
 3. ตรวจสอบว่า apache ทำงานหรือไม่ด้วยคำสั่ง
  netstat -lnt
  ถ้าทำแล้วจะต้องมีคำว่า
  tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
 4. ติดตั้ง PHP5 ด้วยคำสั่ง
  apt-get install php5
 5. restart apache ด้วยคำสั่ง
  /etc/init.d/apache2 restart

สร้างหน้าต่าง Login

 1. โดยปกติตำแหน่งที่เป็น ScriptAlias /cgi-bin/ ของ apache จะอยู่ที่ /usr/lib/cgi-bin/
 2. ให้ทำการเปลี่ยนไดเร็กทอรีเข้าไปยังตำแหน่งดังกล่าวแล้วใ้ช้ีคำสั่ง ls จะเห็นชื่อไฟล์ชื่อว่า hotspotlogin.cgi ซึ่งเป็นไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนการติดตั้ง chillispot
 3. ทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวโดยให้เอาเครื่องหมาย # หน้าคำว่า $uamsecret และ $userpassword ออกและำกำหนดค่าเป็นดังนี้
  $uamsecret = “uamsecret”;
  $userpassword=1;
 4. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วทำการ restart chillispot ด้วยคำสั่ง
  /etc/init.d/chillispot start
 5. ทำการสร้างไฟล์ welcome.html ด้วยคำสั่ง
  vim /var/www/welcome.html
 6. ทำการเพิ่มข้อความต่อไปนี้ลงไปในไฟล์ welcome.html
  <html>
  <head><title> Welcome to Our Hotspot, Wireless Network </title></head>
  <body>
  <center>
  <H1><font color=”red”>TESTING ONLY</font></H1>
  <img src=”chillispot.png”>
  <H3><font color=”blue”>Welcome to Our Hotspot, Wireless Network.</font></H3>
  <p>You are connected to an authentication and restricted network access point.
  <H3><a href=”http://192.168.182.1:3990/prelogin”>Click here to login</a></H3>
  <p>
  <p>Enjoy.
  </center>
  </body>
  </html>
 7. ถ้าต้องการรูป chillispot.png ให้ทำการดาว์นโหลดโดยใช้คำสั่ง
  wget http://mamboeasy.psu.ac.th/~wiboon.w/images/stories/chillispot/chillispo…
  cp chillispot.png /var/www

เซ็ตอัพ SSL

 1. ติดตั้ง SSL โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้
  apt-get install ssl-cert
 2. สร้างไดเร็กทอรี่ขึ้นมาเพื่อเก็บ Certificate ที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้คำสั่ง
  mkdir /etc/apache2/ssl
 3. ทำการสร้าง self-signed cerfiticate ด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้
  make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ssl/apache.pem
 4. แล้วจะถูกถามคำถามต่าง ๆ แต่ใน ubuntu 8.10 อาจจะถามแค่ hostname
  Country Name : ป้อน TH
  State or Province Name : ป้อนจังหวัด
  Locality Name : ป้อนชื่อที่เหมาะสม
  Organization : ป้อนชื่อองค์กร
  hostname   :  localhost (ควรจะใช้ hostname ที่เป็นจริง ของผู้เขียนแค่ทดลอง)
  Email : ป้อนอีเมล์
 5. ทำการ install module ssl ด้วยคำสั่ง
  a2enmod ssl
 6. ให้รันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อ active new configuration
  /etc/init.d/apache2 restart
 7. สร้าง virtual host ชื่อ hotspot ขึ้นมาด้วยคำสั่งต่อไปนี้
  vim /etc/apache2/sites-available/hotspot
 8. เพิ่มข้อความต่อไปนี้ลงไปในไฟล์
  NameVirtualHost 192.168.182.1:443
  <VirtualHost 192.168.182.1:443>
  ServerAdmin adisorn.k@cattelecom.com
  DocumentRoot “/var/www”
  ServerName “192.168.182.1”
  <Directory “/var/www/”>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  allow from all
  </Directory>
  ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
  <Directory “/usr/lib/cgi-bin/”>
  AllowOverride None
  Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
  Order allow,deny
  Allow from all
  </Directory>
  ErrorLog /var/log/apache2/hotspot-error.log
  LogLevel warn
  CustomLog /var/log/apache2/hotspot-access.log combined
  ServerSignature On
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
  </VirtualHost>
 9. ทำการ Enable SSL VirtualHost ด้วยคำสั่งต่อไปนี้
  a2ensite hotspot
 10. ทำการ reload apache ด้วยคำสั่ง
  /etc/init.d/apache2 reload
 11. การ Listen port ของ https (SSL) โดย default จะเป็นพอร์ต 443 ให้ทำการแก้ไขค่าคอนฟิกที่เกี่ยวกับ port ของ SSL ที่ไฟล์ /etc/apache2/ports.conf ให้มีค่าเป็นดังนี้ 
 12. เปลี่ยนแปลงค่าให้มีการ Listen port ที่เป็น default http (80) ด้วยการแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/site-available/default โดยให้มีโครงสร้างของ VirtualHost เป็นดังนี้
  NameVirtualHost *:80
  <VirtualHost *:80>


  </VirtualHost>
 13. ทำการกำหนดค่า ServerName ในไฟล์ /etc/apache2/apache2.conf ให้มีค่าดังนี้
  ServerName  192.168.182.1  (ของผู้เขียนไม่ได้กำหนดค่านี้ก็ทำงานได้)
 14. ทำการ restart apache ด้วยคำสั่ง
  /etc/init.d/apache restart
 15. เืมื่อเอาเครื่อง client มาเชื่อมใช้งานหลังเครื่อง Authentications Gateway ก็ได้จะรับ IP address ที่ Authentications Gateway จ่ายมาให้โดย ค่า Gateway IP ที่ได้ เป็นค่าที่ชี้ไปยัง Authentication Server ดังนั้นเมื่อเปิดใ้ช้งาน Browser ตัว Authentication Gateway จะบังคับให้มีการ Redirect ไปยัง https ดังรูป ให้คลิ๊กที่คำว่า Continue to this website (not recommended) 
 16. จากนั้นจะได้หน้าต่างแจ้งข้อมูลดังรูป ให้คลิ๊กที่ Link –> Click Here to login 
 17. จากนั้นจะได้หน้า่ต่างให้ป้อน username และ password ดังรูป 
 18. ถ้า Login ถูกต้องจะได้ผลดังรูป

กรณีที่ต้องการบังคับให้ผู้ใช้งานเว็บต้องใช้งานผ่าน Proxy ต้องทำดังขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ติดตั้ง squid ด้วยคำสั่ง
  apt-get install squid
 2. แก้ไขไฟล์คอนฟิกของ squid คือไฟล์ /etc/squid/squid.conf ดังนี้
  1. เอาเครื่องหมาย # ไปไว้หน้าคำว่า http_port 3128 เพื่อกำหนดให้เป็นคอมเมนต์
  2. หาข้อความว่า # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS แล้วข้อความเพิ่มเติมอีก 3 บรรทัดต่อไปนี้
   acl chillispot src 192.168.182.0/255.255.255.0
   http_port 192.168.182.1:3128 transparent
   http_access allow chillispot
   คำอธิบาย
   # http_port 3128  เป็นการยกเลิกการทำงานของโปรแกรมแบบไม่ทำ transparent
   visible_hostname ต้องกำหนดชื่อเครื่องให้ระบบ หากไม่กำหนด  อาจมีปัญหาในการ start service
   acl chillispot src เป็นการกำหนดค่าเน็ตเวิร์กของเครือข่ายที่จะอนุญาตให้ใช้งานผ่านโปรแกรม Squid
   http_port x.x.x.x.3128 transparent เป็นการกำหนดให้พอร์ต 3128 เป็น transparent proxy
   http_access allow กำหนดค่า Access Control ให้เน็ตเวิร์ควง chillispot สามารถใช้งานผ่าน transparent proxy ได้
  3. หาคำว่า visible_hostname แล้วใส่ชื่อหลังคำดังกล่าวเช่น
   visible_hostname myproxy
 3. สั่งให้โปรแกรม squid ทำงานด้วยคำสั่ง
  /etc/init.d/squid start
 4. ทำการส่งต่อ packet ที่เข้ามาทางพอร์ต 80 ไปยัง squid พอร์ต 3128 ด้วย คำสั่ง iptables โดยเพิ่มในไฟล์ /etc/init.d/chilli.iptables ดังนี้
  iptables -t nat -A PREROUTING -i tun0 -p tcp -m tcp –dport 80 -j REDIRECT –to-ports 3128
 5. ทำการอนุญาตให้ใช้งาน INPUT ที่เป็น syn flag ดังนี้
  iptables -A INPUT -i tun0 -p tcp -m tcp –dport 3128 –syn -j ACCEPT
 6. ต้องเิพิ่ม rule ต่อไปนี้เพื่อป้องกันการเ้้ข้าใช้งานระบบโดยการแอบตั้งค่า proxy เอง
  iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -m tcp –dport 3128 -j DROP

การจัดการเรื่อง Log
การจัดการเรื่อง Log ในที่นี้จะเลือกข้อมูลการจราจรที่สำคัญจากเครื่องที่เป็น Authentication Gateway และ Log ของ Server อื่น ๆ (ถ้ามี) ส่งไปยังเครื่อง Centralized Log Server เหตุผลที่เรามีการคัดเฉพาะส่วนที่ำจำเป็นก็คือ เพื่อไม่ให้ปริมาณทราฟฟิกของข้อมูลการจราจร ทำให้การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช้าลง หรือเปลืองแบนด์วิดธ์ของระบบ

สำหรับเซอร์วิสที่สำคัญที่จะ้ต้องส่งต่อข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ได้แก่ squid และ radius ขณะเดียวกันเราจะต้องใช้หลักการของ IPTABLES เพื่อทำการคัดเลือกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการใช้งานผ่านพอร์ตต่าง ๆ ที่เป็นเซอร์วิสพื้นฐานเพื่อจัดเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ เช่น http, https, ftp, smtp, imap, pop3, IM เป็นต้น

Install Time Server
ด้วย พรบ.ได้กำหนดว่าต้องตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล (Stratum0) ซึ่งเราควรจะติดตั้ง NTP Server ไว้บน Server เครื่องใดเครืองหนึ่ง  ซึ่งในที่นี้เลือกเครื่องที่เป็น Log Server เพื่อกระจายสัญญาณนาฬิกาให้กับเครื่อง Server และเครื่อง Workstation อืน ๆ ทั้งหมดในระบบเป็นลำดับที่ 1 ส่วนลำดับที่ 2 และ 3 ให้อ้างอิงไปยังฐานฐานเวลาภายนอก โดยรูปแบบการอ้างอิงฐานเวลาเป็นดังรูปข้างล่าง

รูปแสดงการอ้างอิงฐานเวลา

ส่วนตารางข้างล่างเป็นการอิงเวลามาตรฐานของประเทศไทย

ตารางแสดงการอิงเวลามาตรฐานของประเทศไทย

ขั้นตอนการติดตั้ง NTP Server ที่เครื่อง Log Server เป็นดังนี้

 1. ติดตั้ง ntp ด้วยสั่ง
  apt-get instal ntp
 2. ทำการสำเนาไฟล์คอนฟิกของ ntp ไปไว้เป็นอีกชื่อดังนี้
  cp /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf.bak
 3. แก้ไขไฟล์ /etc/ntp.conf ให้มีค่าเป็นดังนี้
  restrict default kod nomodify notrap noquery nopeer
  restrict 127.0.0.1
  # อนุญาตให้ Internal network เข้าใช้งาน
  restrict 172.24.51.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
  server 203.185.69.60 dynamic
  server time.navy.mi.th dynamic
  server time.nist.gov dynamic
  server 127.127.1.0 # local clock
  fudge 127.127.1.0 stratum 10
  driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
  broadcastdelay 0.008
  keys /etc/ntp/keys
 4. ตรวจสอบ Remote Server ที่ต้องการใช้อ้างอิงฐานเวลา ใช้คำสั่งดังนี้
  apt-get install ntpdate
  ntpdate -b 203.185.69.60
  ntpdate -b time.navy.mi.th
  ntpdate -b time.nist.gov
 5. สั่ง restart service ด้วยคำสั่ง
  /etc/init.d/ntp restart
 6. หลังจากที่ Server ทำงานปกติไม่มีการแจ้ง error ใด ๆ สามารถตรวจสอบตารางการทำงานของ Server ด้วยคำสั่ง
  ntpq -pn
  ซึ่งจะได้ผลดังนี้remote                     refid       st    t    when   poll     reach   delay     offset     jitter
  ================================================================
  203.185.69.60         .INIT.    16    u     –            64       0      0.000    0.000    0.000
  118.175.67.83         .INIT.    16    u     –            64       0      0.000    0.000    0.000
  192.43.244.18         .INIT.    16    u     –            64       0      0.000    0.000    0.000
  127.127.1.0             .LOCL. 10     l    54           64      7       0.000    0.000    0.001
 7. สามารถใช้เครื่อง Linux เครื่องอื่นในระบบทดสอบการทำงานของ Server ได้ด้วยคำสั่ง
  ntpdate <ip address> ใส่ ip address ของเครื่อง NTP Server

ขั้นตอนการติดตั้ง NTP Server ที่เครื่อง Server เครื่องอื่น (NTP client) เป็นดังนี้

 1. ติดตั้ง ntp ด้วยสั่ง
  apt-get instal ntp
 2. ทำการสำเนาไฟล์คอนฟิกของ ntp ไปไว้เป็นอีกชื่อดังนี้
  cp /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf.bak
 3. แก้ไขค่าคอนไฟล์ของเครื่อง Linux Server อื่น ๆ ที่ไฟล์ /etc/ntp.conf ดังนี้
  server 192.168.9.12  ## ip address ของ NTP Server
  restrict 127.0.0.1
  driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

หมายเหตุ : สำหรับการทำ NTP Server จะมีการใช้งานโปรโตคอล NTP ซึ่งทำงานที่ port 123 ดังนั้นต้องดูเรื่องของ Firewal ให้เปิด port ดังกล่าวด้วย
การติดตั้ง syslog-ng ที่ centralized log

 1. ติดตั้ง syslog-ng ด้วยคำสั่ง
  apt-get install syslog-ng
 2. สำเนาไฟล์คอนฟิกของ syslog-ng คือไฟล์ /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf ด้วยคำสั่ง
  cp /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf.bak
 3. แ้ำก้ไขค่าคอนฟิกในไฟล์ /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf ตามความเหมาะสม  ซึ่งในที่นี้ให้แก้ไขค่าในส่วนของ options ซึ่งมีโครงสร้างเป็นดังนี้
  options {
  – – – – –
  – – – – –
  – – – – –
  }
  โดยให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ลงไปในส่วนของ options เพื่อให้ syslog-ng ทำการเก็บชื่อ hostname ของเครื่องที่ส่ง log เข้ามา
  keep_hostname (yes);
 4. จากรูปเครือข่ายของผู้เขียนจะเห็นว่าโปรแกรม Freeraius ติดตั้งอยู่ีที่เดียวกับเครื่อง Centralized log ซึ่งปกติแล้ว detail file ซึ่งเป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลการ Login เข้าใช้งานโปรแกรม Freeradius จะอยู่ในตำแหน่ง /var/log/freeradius/radacct/ipaddress_of_client/detail-Ymd โดยค่า Ymd คือ Year month day ซึ่งชื่อไฟล์จะมีการแปรเปลี่ยนตามปีเดือนวัน ฉะนั้นถ้าต้องการให้สามารถส่ง detail file ดังกล่าวไปยัง syslog ได้  เราจะต้องทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ดังกล่าวให้มีชื่อที่คงที่คือไม่มีปีเดือนวัน  ด้วยการเปลี่ยนตัวแปร detailfile ในไฟล์ /etc/freeradius/radiusd.conf ดังนี้
  ให้เปลี่ยนค่า detailfile = ${radacctdir}/%{Client-IP-Address}/detail-%Y%m%d  เป็น
  detailfile = ${radacctdir}/%{Client-IP-Address}/details
  หมายเหตุ ถ้าไม่ต้องการส่ง freeradius detail file ไปยัง syslog ก็ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้
 5. เพิ่ม log rotate ของ freeeradius ในส่วนของ detail file เื่ืพื่อแก้ปัญหาขนาดไฟล์ที่อาจจะใหญ่เกินไป ด้วยการเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ไปต่อท้ายของไฟล์ /etc/logrotate.d/freeradius/var/log/radius/radacct/172.24.51.16/details {
  rotate 13
  weekly
  missingok
  notifempty
  compress
  }
  หมายเหตุ ค่า 172.24.51.16 เป็น IP address ของเครื่อง client ที่เข้ามาใช้งาน freeradius server ซึ่งจากรูปคือเครื่อง 172.24.51.252 แต่มีการใช้งานผ่าน firewall ที่มีการทำ nat จึงต้องเปลี่ยนค่า IP เป็น 172.24.51.16
 6. สั่งให้มีการส่งขอมูลของ freeradius server ซึ่งในที่นี้คือ detail file ดังที่กล่าวมาไปยัง syslog-ng agent ด้วยการสร้างไฟล์ขึ้นมาหนึ่งไฟล์ในที่นี้คือ /etc/init.d/rc.capture และให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้เข้าไปในไฟล์
  #!/bin/bash
  tail -F /var/log/radius/radacct/127.0.0.1/details | logger -t freeradius -p local3.info&
 7. จากนั้นสั่งให้สามารถรันได้และสร้าง Link ให้ทำงานทุกครั้งหลังเิปิดเครื่องด้วยคำสั่ง
  chmod a+x /etc/init.d/rc.capture
  ln -s /etc/init.d/rc.capture /etc/rcS.d/S88rccapture
 8. ซึ่งเมื่อเราไปเปิด log file ของ syslog-ng (/var/log/syslog) ก็จะเห็นค่าของการ login เข้าใช้งาน freeradius เหมือนกับค่าในไฟล์ detail file ของ freeradius ดังรูป

การติดตั้ง syslog-ng ที่เครื่อง Authentication Gateway

 1. ติดตั้ง syslog-ng ด้วยคำสั่ง
  apt-get install syslog-ng
 2. กำหนดให้เครื่อง Authentication Gateway ส่ง log ไปยัง Centralized log ด้วยการเพิ่มเติมค่าคอนฟิกในไฟล์ /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf ดังนี้
  destination remote {
  udp(“192.168.9.12” port(514));
  };
  log {source(s_all); filter(f_messages); destination(remote); };
  log {source(s_all); filter(f_kern); destination(remote); };สคริปต์ข้างบนเป็นการส่ง log ไปยังเครื่อง 192.168.9.12
 3. ทำการส่งค่า log ของ squid (/var/log/squid/access.log) ไปยัง syslog-ng agent ซึ่งก็คือส่งไปยัง syslog-ng agent ของเครื่องตัวเอง และหลังจากนั้น syslog-ng agent ในเครื่องตัวเองก็จะส่งต่อไปยัง remote syslog ต่อไป  โดยการส่งมี 2 วิธีคือ
  วิธีที่ 1 ส่ง log ของ squid ที่เก็บไว้ในไฟล์ /var/log/squid/access.log ในลักษณะที่สำเนาต่อไปยังยังเครื่อง centralized log ซึ่งทำได้ดังนี้

  1. ด้วยการสร้างไฟล์หนึ่งไฟล์ในที่นี้ชื่อว่า /etc/init.d/rc.capture และมีข้อความในไฟล์ดังนี้
   #!/bin/bash
   tail -F /var/log/squid/access.log | logger -t squid -p local3.info
  2. จากนั้นสั่งให้สามารถรันได้และสร้าง Link ให้ทำงานทุกครั้งหลังเิปิดเครื่องด้วยคำสั่ง
   chmod a+x /etc/init.d/rc.capture
   ln -s /etc/init.d/rc.capture /etc/rcS.d/S88rccapture
  3. เมื่อเราไปเิปิดดู log ที่ไฟล์ /var/log/syslog ของเครื่อง Centralized log จะได้ Log ของ squid ดังรูปรูปแสดง Log ของ squid บนเครื่อง Centralized Log

  วิธีที่ 2 ส่ง log ของ squid ไปยังเครื่อง Centralized log โดยไม่มีการเก็บ squid log (/var/log/squid/access.log) ไว้ในเครื่องของตัวเอง ทำดังนี้

  1. แก้ไขไฟล์ /etc/squid/squid.conf โดยแก้ไขค่าดังนี้
   ของเดิม
   access_log /var/log/squid/access.log squid
   แก้ไขเป็น
   access_log syslog:local7.info หรือ
   access_log syslog:local0.notice หรือ
   access_log syslog:local0.warning หรือแบบอื่น ขึ้นอยู่กับ facility และ priority
  2. สั่ง reconfigure squid ด้วยคำัสั่ง
   squid -k reconfigure
 4. ที่ผ่านมาจะเราสามารถเก็บ Log ของ Freeradius ซึ่งอยู่บนเครื่อง Centralized Log และเก็บ Log ของ Squid ที่อยู่ ณ เครื่อง Authentication Gateway ได้แล้ว ซึ่งเป็น Log หลัก ที่ควรจะเก็บเอาไว้ ต่อไปนี้ก็จะขึ้นอยู่กับนนโยบายของแต่ละหน่วยงานว่ามีการเปิดให้ใช้งานโปรโตคอลอื่น ๆ บน Authentication Gateway นอกเหนือจาก web หรือไม่ ซึ่งถ้าไม่เป็น การเก็บ Log แค่นี้ก็อาจจะเพียงพอแล้ว เพราะทุก application ที่ผู้ใช้ใช้งาน มีการใช้ผ่่าน squid อย่า่งเดียว  แต่ถ้ามีการใช้งานโปรโตคอลอื่น ๆ ด้วย ก็จะ้ต้องมีการเก็บ Log เพิ่มเติมต่อไป
 5. ในกรณีที่ต้องการเก็บ Log ของทราฟฟิกทั้งหมดที่เข้าทางขา eth1 (ซึ่ง chillispot จะสร้าง interface ที่เป็น tun0 ขึ้นมา) และออกทางขา eth0 ของ Authentication Gateway ให้เพิ่มคำสั่ง iptables ลงไปในไฟล์/etc/init.d/rc.capture โดยให้เพิ่มคำสั่งต่อไปนี้ลงไป
  iptables -A FORWARD -i tun0 -o eth0 -j LOG –log-level info –log-prefix “FORWARD “

การส่ง Log จาก Server อื่น ๆ ไปยัง Centralized Log

 1. ติดตั้ง NTP Server ที่เครื่อง Server เครื่องอื่น (NTP client) ตามวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างบน
 2. ติดตั้ง syslog-ng ด้วยคำสั่ง
  apt-get install syslog-ng
 3. กำหนดให้เครื่อง Server อื่น ๆ ส่ง log ไปยัง Centralized log ด้วยการเพิ่มเติมค่าคอนฟิกในไฟล์ /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf ดังนี้
  destination remote {
  udp(“202.129.16.26” port(514));
  };
  log {source(s_all); filter(f_messages); destination(remote); };
  log {source(s_all); filter(f_kern); destination(remote); };สคริปต์ข้างบนเป็นการส่ง log ไปยังเครื่อง 202.129.16.26
 4. แ้ก้ไขการกำหนดค่า log ของ Apache ที่ไฟล์คอนฟิกของ Apache (/etc/apache2/sites-available/default) เป็นดังนี้
  ของเดิม
  LogLevel warn
  แก้ไขเป็น
  LogLevel notice

กรณี Apache Web Server ให้ทำดังนี้
วิธีที่ 1 ทำการส่ง log ที่ถูกเก็บเอาไว้ในเครื่อง Web Server แล้ว (/var/log/apache2/access.log) และให้สำเนาส่งไปยัี่งครื่อง Centralized log ด้วย ทำดังนี้

 1. สร้างไฟล์ขึ้นมาหนึ่งไฟล์ในที่นี้ชื่อว่า /etc/init.d/rc.capture และมีข้อความในไฟล์ดังนี้
  #!/bin/bash
  tail -F /var/log/apache2/access.log | logger -t apache2_copy -p local3.info
 2. จากนั้นสั่งให้สามารถรันได้และสร้าง Link ให้ทำงานทุกครั้งหลังเิปิดเครื่องด้วยคำสั่ง
  chmod a+x /etc/init.d/rc.capture
  ln -s /etc/init.d/rc.capture /etc/rcS.d/S88rccapture
 3. เมื่อเราไปเิปิดดู log ที่ไฟล์ /var/log/syslog ของเครื่อง Centralized log จะได้ Log ของ apache ดังรูปจากรูปจะเห็นคำว่า ns2 ซึ่งเป็นชื่อ host ของ Web Server และคำว่า apache2_copy ซึ่งเป็นข้อความที่อยู่หลัง -t ของคำสั่งที่กล่าวมา  โดยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าได้ตามความเหมาะสม  เพื่อให้บ่งบอกได้ว่าเป็น log ประเภทไหน

วิธีที่ 2 กำหนดให้ส่ง log จาก Apache Web Server (/var/log/apache2/access.log) ไปยัง Centralized Log โดยไม่มีการสำเนาเก็บไว้ที่ Apache Web Server ทำดังนี้

 1. แก้ไขคอนฟิกไฟล์ของ Apache (/etc/apache2/sites-available/default) ในส่วนของ Log ดังนี้
  ของเดิม
  CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
  แก้ไขเป็น
  CustomLog “|/usr/bin/logger -t apache2 -p local1.info” combined
 2. สั่ง restart apache ด้วยคำสั่ง
  /etc/init.d/apache2 restart
 3. เมื่อเราไปเิปิดดู log ที่ไฟล์ /var/log/syslog ของเครื่อง Centralized log จะได้ Log ของ apache ดังรูป

การสั่งให้ Centralized log มีการเก็บ Log แบบกลั่นกรอง (Filter)
ที่ผ่านมาการเก็บ Log ของ Centralized Log Server มีการเก็บ log ไว้ที่ไฟล์ /var/log/syslog ทั้งหมด  ซึ่งจะยากต่อการมอนิเตอร์  วิธีการแก้ทำได้ด้วยการสั่งให้ syslog-ng มีการเก็บ log แบบกลั่นกรองคือกำหนดให้มีการเก็บ log ของแต่ละโปรแกรมหรือแต่ละบริการ แยกไฟล์ต่างหาก
ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการแก้ไขไฟล์ /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf แล้วเพิ่มค่าการ Filter ดังต่อไปนี้

 • สำหรับฟิลเตอร์โปรแกรม Freeraduisfilter f_radius { match(“radius”); };
  destination d_radius {
  file(“/var/log/$HOST/$YEAR/$MONTH/radius.$YEAR-$MONTH-$DAY”
  owner(root) group(adm) perm(665)
  create_dirs(yes) dir_perm(0775));
  };
  log { source(s_all); filter(f_radius); destination(d_radius); };
 • สำหรับฟิลเตอร์โปรแกรม squidfilter f_squid { match(“squid”); };
  destination d_squid {
  file(“/var/log/$HOST/$YEAR/$MONTH/squid.$YEAR-$MONTH-$DAY”
  owner(root) group(adm) perm(665)
  create_dirs(yes) dir_perm(0775));
  };
  log { source(s_all); filter(f_squid); destination(d_squid); };
 • สำหรับฟิลเตอร์โปรแกรม apachefilter f_apache { match(“apache”); };
  destination d_apache {
  file(“/var/log/$HOST/$YEAR/$MONTH/apache.$YEAR-$MONTH-$DAY”
  owner(root) group(adm) perm(665)
  create_dirs(yes) dir_perm(0775));
  };
  log { source(s_all); filter(f_apache); destination(d_apache); };

หมายเหตุ คำว่า match สำมารถใช้คำว่า program แทนได้
ซึ่งเมื่อเราทำการฟิลเตอร์แล้ว  เมื่อเข้าไปดูไฟล์ในไดเร็กทอรี่ที่กำหนด ก็จะได้ไฟล์เป็นดังรูป

รูปแสดง ไฟล์ที่เก็บ Log ซึ่งผ่านการ Filter แล้ว บน Centralized log ซึ่งเป็น Log ของ radius ที่ส่งมาจาก Server มีชื่อ Hostname เป็น qc

รูปแสดง ไฟล์ที่เก็บ Log ซึ่งผ่านการ Filter แล้ว บน Centralized log ซึ่งเป็น Log ของ squid ที่ส่งมาจาก Server มีชื่อ Hostname เป็น chilli

รูปแสดง ไฟล์ที่เก็บ Log ซึ่งผ่านการ Filter แล้ว บน Centralized log ซึ่งเป็น Log ของ apache ที่ส่งมาจาก Server มีชื่อ Hostname เป็น ns2
การเพิ่มชื่อผู้ใช้งานบน FreeRadius
เป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปยังฐานข้อมูล MySQL ของ FreeRadius ซึ่งมีวิธีการเพิ่มที่สามารถทำได้ 3 วิธีคือ

 1. การเพิ่มผ่านโปรแกรม phpmyprepaid ซึ่งจะไ่ม่ขอกล่าวเพราะสามารถทำได้ง่ายผ่าน GUI
 2. การเพิ่มผ่านโปรแกรม phpmyadmin
  โดยตารางข้อมูลที่ใช้ี่สำหรับการเพิ่ม user ในเบื้องต้นมี 2 ตารางคือ ตาราง radcheck ซึ่งมีไว้เพื่อเก็บข้อมูลที่เป็น username และ password ของผู้ใช้งาน และตารางที่สองชื่อ radreply มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานของผู้ีใช้ เช่นเวลาในการใช้งานทั้งหมด (Session-Timeout) และเวลาที่เป็นที่เป็น Idle (Idle-Timeout) โดยข้อมูลตัวอย่างเป็นดังรูปตัวอย่างข้อมูลในตาราง radcheck

  ตัวอย่างข้อมูลในตาราง radreply

   

 3. การเพิ่มผู้ใช้งานด้วยการ import text file ผ่าน phpmyadmin โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. สร้าง text file เพื่อสร้างรายชื่อผู้ใช้งานในตาราง radcheck และตาราง radreply ให้มีนามสกุลเป็น *.sqlตัวอย่างการเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานในตาราง radcheck
   INSERT INTO radcheck VALUES (”, ‘somsak’, ‘User-Password’, ‘==’, ‘test123’),
   (”, ‘somchai’, ‘User-Password’, ‘==’, ‘test123’);

   ตัวอย่างการเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานในตาราง radreply
   INSERT INTO radreply VALUES (”, ‘somsak’, ‘Session-Timeout’, ‘:=’, 10800),
   (”, ‘somsak’, ‘Idle-Timeout’, ‘:=’, 1200);

  2. เปิด phpmyadmin แล้วเลือกเมนู import เพื่อทำการ import text file จากนั้นกดปุ่ม Browse เพื่อเลือก text file ที่ได้สร้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม Go เพื่อทำการ import text file

ยังมีต่ออีกเร็ว ๆ นี้ครับ

ที่มา: http://www.itmanage.info/technology/linux/ubuntu/chillihospot/install_chillhotspot_ubutu_8_10.html