ปัญหาการใช้ XmlSerializer ใน Silverlight

ปัญหาการใช้ XmlSerializer ใน Silverlight 4

สาเหตุ:

เกิด error message ดังนี้
The type or namespace name ‘XmlSerializer’ could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

แก้ไข:

ให้ไปเพิ่ม References ที่ชื่อว่า System.Xml.Serialization

ที่มา: forums.silverlight.net

Unable to start Debugging.The SilverLight Developer Runtime Not Installed. Please Install a matching version

Sat, 12/25/2010 – 18:58 — jack

ปัญหา คือ สร้างโปรเจ็กส์ Silverlight ขึ้นมา แต่ไม่สามารถรันได้ โดยเกิด Error ดังนี้
Unable to start Debugging.The SilverLight Developer Runtime Not Installed. Please Install a matching version
สาเหตุ คือ Silverlight version มี 2 version คือ เวอร์ชั่นสำหรับใช้งาน และเวอร์ชั่นสำหรับ developer
ทางแก้ คือ ติดตั้ง Silverlight managed debugging package
ที่มา: blogs.msdn.com/