[Android] Another Activity

1. การเรียกใช้งานแอคทิวิตี้อื่น
2. การเรียกใช้งานแอคทิวิตี้อื่นพร้อมส่งข้อมูลไปให้
3. การส่งข้อมูลกลับมาให้แอคทิวิตี้ต้นทาง

PPT