เปิด Windows Explorer จาก Command Prompt

เปิด command prompt อีกอันขึ้นมา
[code]
> start
[/code]

เปิด Windows Explorer ไปที่ current directory
[code]
> start .
[/code]

เปิด Windows Explorer ไปที่ parent directory
[code]
> start ..
[/code]

เปิด Windows Explorer ไปที่ c:\Windows\System32
[code]
> start c:\Windows\System32
[/code]

สรุปคือเปิด Windows Explorer ไปที่ path ไหนก็ได้ โดยการใส่ path ต่อท้าย start เท่านั้น

Link How to Open an Explorer Window from the Command Prompt’s Current Directory