เปิด Windows Explorer จาก Command Prompt

เปิด command prompt อีกอันขึ้นมา

> start

เปิด Windows Explorer ไปที่ current directory

> start .

เปิด Windows Explorer ไปที่ parent directory

> start ..

เปิด Windows Explorer ไปที่ c:\Windows\System32

> start c:\Windows\System32

สรุปคือเปิด Windows Explorer ไปที่ path ไหนก็ได้ โดยการใส่ path ต่อท้าย start เท่านั้น

Link How to Open an Explorer Window from the Command Prompt’s Current Directory