ติดตั้ง GD Library

หลังจากติดตั้ง Drupal แล้ว
มี message แจ้งเกี่ยวกับ GD Library
ให้ทำการติดตั้ง Package  php5-gd ด้วยคำสั่ง
sudo apt-get install php5-gd
จากนั้น restart apache ด้วยคำสั่ง
sudo /etc/init.d/apache2 restart
ก็เป็นอันเรียบร้อย
ที่มา: http://drupal.org/node/540838