การสร้าง Web Services ใน Visual Studio 2017

Web Services

สร้างโปรเจ็กส์

File > New > Project…
เลือกโปรเจ็กส์แบบ Web > ASP.NET Web Application (.NET Framework)
ตั้งชื่อโปรเจ็กส์ JackWebServices
เลือก Empty

เพิ่มไฟล์ Web Services

คลิกขวาที่ JackWebServices เลือก Add > New Item…
เลือก Web Services (ASMX)
ตั้งชื่อไฟล์ MyWebService.asmx

Continue reading

ChatterBot

หัวข้อ

 1. ติดตั้ง ChatterBot จาก PyPi
 2. ตรวจสอบเวอร์ชันที่ติดตั้ง
 3. การอัพเกรดให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
 4. ทดลองสร้าง chat bot
 5. สร้าง chat bot รองรับภาษาไทย

Continue reading

เปิด Windows Explorer จาก Command Prompt

เปิด command prompt อีกอันขึ้นมา

> start

เปิด Windows Explorer ไปที่ current directory

> start .

เปิด Windows Explorer ไปที่ parent directory

> start ..

เปิด Windows Explorer ไปที่ c:\Windows\System32

> start c:\Windows\System32

สรุปคือเปิด Windows Explorer ไปที่ path ไหนก็ได้ โดยการใส่ path ต่อท้าย start เท่านั้น

Link How to Open an Explorer Window from the Command Prompt’s Current Directory

การติดตั้ง numpy บน Python 2.7

อัพเกรด pip ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

> cd c:\Python27
> python -m pip install --upgrade pip
Collecting pip
 Downloading pip-9.0.2-py2.py3-none-any.whl (1.4MB)
  100% |################################| 1.4MB 565kB/s
Installing collected packages: pip
 Found existing installation: pip 9.0.1
  Uninstalling pip-9.0.1:
   Successfully uninstalled pip-9.0.1
Successfully installed pip-9.0.2

ดาว์นโหลด numpy จะได้ไฟล์นามสกุล .whl

คัดลอกไฟล์ที่ดาว์นโหลดมา ไปไว้ที่ C:\Python27\Scripts

ติดตั้ง numpy

> cd c:\Python27\Scripts
> pip2.7.exe install numpy-1.14.2-cp27-none-win32.whl
Processing c:\python27\scripts\numpy-1.14.2-cp27-none-win32.whl
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-1.14.2

Installing Numpy on 64bit Windows 7 with Python 2.7.3

Crayon Theme

สำหรับ Themes เริ่มต้นคือ classic โดยไม่ต้องกำหนดชื่อ theme

<pre class="lang:default mark:5,6 decode:true " >
...
...
</pre> 

จะได้

เลือก Themes ชื่อ coda-special-board

<pre class="theme:coda-special-board lang:default mark:5,6 decode:true " >
...
...
</pre> 

จะได้

เลือก Themes ชื่อ coy

<pre class="theme:coy lang:default mark:5,6 decode:true " >
...
...
</pre> 

จะได้

เลือก Themes ชื่อ dark-terminal

<pre class="theme:dark-terminal lang:default mark:5,6 decode:true " >
...
...
</pre> 

จะได้

เลือก Themes ชื่อ eclipse

<pre class="theme:eclipse lang:default mark:5,6 decode:true " >
...
...
</pre> 

จะได้

เลือก Themes ชื่อ epicgeeks

<pre class="theme:epicgeeks lang:default mark:5,6 decode:true " >
...
...
</pre> 

จะได้

เลือก Themes ชื่อ familiar

<pre class="theme:familiar lang:default mark:5,6 decode:true " >
...
...
</pre> 

จะได้

เลือก Themes ชื่อ feeldesign

<pre class="theme:feeldesign lang:default mark:5,6 decode:true " >
...
...
</pre> 

จะได้

เลือก Themes ชื่อ flatui-light

<pre class="theme:flatui-light lang:default mark:5,6 decode:true " >
...
...
</pre> 

จะได้