สร้างแผนที่ไว้ในเว็บไซต์ ด้วย Google map

กำหนดตำแหน่งของเราให้แสดงในแผนที่ Google Map

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา</title>
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
     
    <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=true"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="map_canvas" style="background: #f5f5f5; width: 600px; height:550px;"></div>
     
    <script type="text/javascript">

			var ckc_pcb = new google.maps.LatLng( 16.3416218, 101.0902424 );	/* default location*/

      function initialize() {
        var myOptions = {
          zoom: 12,
          //center: latlng,
          mapTypeControl: false,
          navigationControlOptions: {style: google.maps.NavigationControlStyle.SMALL},
          mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP,
					/*center: new google.maps.LatLng(13.741620721743634, 100.53290683890078),*/
					disableDefaultUI: false,
					streetViewControl: false,
					navigationControl: true,
					mapTypeControl: false
        };
        var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions);
         
        defaultGeolocation();
         
        function defaultGeolocation() {
          map.setCenter(ckc_pcb);
          setMarker(ckc_pcb);
        }
         
        function setMarker(initialLatLng) {

					var opts = new Object;
					opts.title = "วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ เลขที่ 333 หมู่ 8 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000";
					opts.position = initialLatLng;
					opts.map = map;
					var marker = new google.maps.Marker(opts);
        }
      }
       
      $(document).ready(function() {
        initialize();
      });
    </script>
  </body>
</html>

ตัวอย่าง : ckc_map_pcb