เปลี่ยนหน้าพร้อมส่งข้อมูล string ไปให้ด้วย NavController

สร้างตัวแปร fullname เป็นชนิด string
นำมาแสดงผล {{fullname}}
และมีปุ่มให้คลิก เมื่อ click จะเรียกหน้าถัดไปมาแสดงค่าของ fullname

สร้างโปรเจ็กส์

[code]
> ionic start navApp blank
> cd navApp
> ionic serve
[/code]

สร้าง Page ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า detail

[code]
> ionic g page detail
[/code]

แก้ไขไฟล์ src/app/app.module.ts

แก้ไขไฟล์ src/pages/home/home.html

แก้ไขไฟล์ src/pages/home/home.ts

แก้ไขไฟล์ src/pages/detail/detail.html

แก้ไขไฟล์ src/pages/detail/detail.ts

[BOXMOBILEDEV] Ionic 3 EP4 : สร้างหน้าใหม่ navCtrl , navParams