การใช้ HashMap ใน Java แบบ Integer, String

HashMap คล้ายๆกับ Dictionary
คือใส่ค่านึงไปเพื่อคนหาอีกค่านึง
ตัวอย่างนี้ใส่ตัวเลข เพื่อหาข้อความของตัวเลขนั้น

ตัวอย่างผลลัพธ์

Link