สร้างโปรเจ็กส์ใหม่แบบ Bottom Navigation Activity

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

AndroidManifest.xml

activity_main.xml

menu/navigation.xml

MainActivity.java

ถ้ามีเกิน 3 แทบ แทบที่ไม่ active จะย่อลง ถ้าไม่ต้องการให้ย่อ ลองดูเกี่ยวกับ shiftingMode