MySQL: การสร้างฐานข้อมูลทาง command line ด้วย mysqladmin

ฐานข้อมูลสามารถสร้างได้ด้วยการพิมพ์คำสั่งทาง command line ดังนี้

[code]
$ sudo mysqladmin -u username -p create databasename
[/code]