การรันแอพ ionic พร้อมๆกัน

ปกติการรันแอพ ionic มีการ port ต่างๆดังนีั้

[code]
const DEV_LOGGER_DEFAULT_PORT = 53703;
const LIVE_RELOAD_DEFAULT_PORT = 35729;
const DEV_SERVER_DEFAULT_PORT = 8100;
[/code]

ถ้าจะรันหลาย ๆ แอพพร้อมกันต้องกำหนดพอร์ท (port) ให้ต่างกัน เช่นรัน 5 แอพพร้อมกัน

[code]
ionic serve
ionic serve –dev-logger-port 53704 –livereload-port 35730 –port 8101
ionic serve –dev-logger-port 53705 –livereload-port 35731 –port 8102
ionic serve –dev-logger-port 53706 –livereload-port 35732 –port 8103
ionic serve –dev-logger-port 53707 –livereload-port 35733 –port 8104
[/code]