เปิด WebInspector debugger window ใน Safari

แสดงเมนู Develop ใน Safari

  1. เลือกเมนู Safari > Preferences …
  2. เลือกแท็บ Advanced
  3. คลิกที่ Show Developer menu in menu bar ที่ด้านล่าง
  4. Safari จะแสดงเมนู Develop ขึ้นมา

ใช้งาน WebInspector

  1. ออกจาก iOS Simulator > Quit iOS Simulator. (Important)
  2. Re-launch the iOS Simulator. (This can usually be done from the Apple menu > Recent Items)
  3. Open your webpage or web app in the iOS Simulator.
  4. In Safari, select Develop > iOS Simulator > yourpage.html

Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.