การทำ Collapsing Toolbar และ Parallax Effect

values/styles.xml

drawable/border.xml

activity_main.xml

content_main.xml

MainActivity.java

ภาพที่ใช้