การสร้าง Custom GridView

layout/custom_layout.xml

CustomAdapter.java

ItemInfo.java

ViewHolder.java

activity_main.xml

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้