การสร้าง RecyclerView เบื้องต้น

drawable/item_state.xml

values/colors.xml

layout/custom_layout.xml

CustomItem.java

CustomHolder.java

CustomAdapter.java

content_main.xml

MainActivity.java

รูปที่ใช้