การแสดงไดอะล็อก Yes/No (AlertDialog)

กดปุ่มแล้วจะแสดง dialog ถ้าตอบ Yes จะปิด app

activity_main.xml

MainActivity.kt