สร้างโปรเจ็กส์แบบ webapi

สร้างโปรเจ็กส์แบบ webapi

สร้างโปรเจ็กส์แบบ webapi ชื่อโปรเจ็กส์ webApi

[code]
> dotnet new webapi -o webApi
> cd webApi
[/code]

*อันนี้เป็นโปรเจ็กส์แบบ webApi นะ ไม่ใช่ webApp

จะได้ไฟล์ Program.cs, Startup.cs, webApp.csproj, appsettings.json, Properties/launchSettings.json

Program.cs

Startup.cs

Controllers/ValuesController.cs

โปรเจ็กส์แบบ WebApi ต้องมีการกำกับแบบนี้ [Route("api/[controller]")] ด้วย
โปรเจ็กส์แบบ WebApi ต้องมีการกำกับแบบนี้ [HttpGet] หรือ [HttpPost] ด้วย

webApi.csproj

appsettings.json

Properties/launchSettings.json

สั่ง run

สั่ง run ด้วย dotnet run

[code]
> dotnet run
[/code]

ลองเข้า https://localhost:5001 จะไม่เห็นอะไร เพราะอันนี้เป็น webapi
ลองเข้า https://localhost:5001/api/values จะได้ [“value1”, “value2”]